WELCOME TO THE STORYTELLER

Story Selection
The following stories were posted with audio and word lists on Cree Language Literacy. Solomon Ratt: Cree Cultural Teachings ‑ nêhiyaw‑isîhcikêwin ‑ ᓀᐦᐃᔭᐤᐃᓯᐦᒋᑫᐃᐧᐣ You can hear the audio and and see the text in this link: creeliteracy.org

J. kistêyihtamowin - ᑭᐢᑌᔨᐦᑕᒧᐃᐧᐣ - Respect

[1] ispîhk kâ‑kî‑awâsisiwiyâhk niya êkwa nimis nikî‑kanâcihtânân yîkwahaskân akâmihk ita ohci kâ‑kî‑wîkiyâhk. cîmânihk nikî‑pôsinân ê‑âsowahamâhk sîpiy. kî‑miyo‑kîsikâw.

When I was a child, me and my older sister cleaned the graveyard which was across the water from where we lived. We boarded a canoe and crossed the river. It was a good day.

[2] nikî‑mâci‑kanâcihtânân yîkwahaskân. kapê‑kîsik nikî‑kanâcihcikânân. kêtahtawê, ê‑pôni‑âpihtâkîsikâk, kâ‑ati‑sôhkiyowêk êkwa ê‑pêtânaskwâk. kwayask kî‑kaskitêwânaskwâw êkwa mîna kwayask kî‑sôhkiyowêw! piyêsiwak kî‑kâh‑kitowak êkwa kî‑wâh‑wâsaskotêpayin!

We started to clean the cemetery. We cleaned all day. All of a sudden it was afternoon when a big wind picked up and clouds rolled in. They were very dark clouds and it was very windy. Thunder started to roll and lightning flashed.

[3] mâka‑mîna niya nikî‑nôhtê‑mâyêyihtên ôma kâ‑isi‑wêpahk, nikî‑kaskimâw nimis kita‑kakwê‑âsowahamâhk kiyâm ôma kâ‑isi‑wêpahk. êkwâni nikî‑pôsinân. wahwâ! kwayask kî‑mâh‑misi‑mamahkâhan mâka kiyâpic nipimiskânân, ê‑nanimahamâhk! kwayask nimâh‑mâkwahikonân yôtin êyikohk ê‑mâh‑misi‑mamahkâhahk mâka piyisk nimisakânân nîkinâhk. nikî‑mâh‑mamihcihisonân kâ‑kî‑isi‑mâyêyihcikêyâhk…mâka nohtâwînân nikî‑kîhkâmikonân, ê‑kî‑itikoyâhk takî‑kistêyihtamâhk anima kâ‑kî‑isi‑wêpahk, namôya pakwanita ta‑kî‑pôsiyâhk ispîhk kâ‑sôhkiyowêk mîna kâ‑mâh‑misi‑kîstihk.

As usual I wanted to challenge the weather. I convinced my older sister for us to try to go across the water in spite of the weather! We got on board (the canoe). Holy! The waves were huge but still we paddled on, we paddled against the wind! The wind gave us a real tough time because of the big waves but we eventually arrived on shore where we lived. We were so proud of ourselves for meeting the challenge … but our father scolded us, told us to respect the weather when it was storming, to not go on board a canoe for any reason when it was storming.

Syllabics

[1] ᐃᐢᐲᕽ ᑳ ᑮ ᐊᐚᓯᓯᐏᔮᕽ ᓂᔭ ᐁᑿ ᓂᒥᐢ ᓂᑮ ᑲᓈᒋᐦᑖᓈᐣ ᔩᑿᐦᐊᐢᑳᐣ ᐊᑳᒥᕽ ᐃᑕ ᐅᐦᒋ ᑳ ᑮ ᐑᑭᔮᕽ᙮ ᒌᒫᓂᕽ ᓂᑮ ᐴᓯᓈᐣ ᐁ ᐋᓱᐘᐦᐊᒫᕽ ᓰᐱᕀ᙮ ᑮ ᒥᔪ ᑮᓯᑳᐤ᙮

[2] ᓂᑮ ᒫᒋ ᑲᓈᒋᐦᑖᓈᐣ ᔩᑿᐦᐊᐢᑳᐣ᙮ ᑲᐯ ᑮᓯᐠ ᓂᑮ ᑲᓈᒋᐦᒋᑳᓈᐣ᙮ ᑫᑕᐦᑕᐍ, ᐁ ᐴᓂ ᐋᐱᐦᑖᑮᓯᑳᐠ, ᑳ ᐊᑎ ᓲᐦᑭᔪᐍᐠ ᐁᑿ ᐁ ᐯᑖᓇᐢᒁᐠ᙮ ᑿᔭᐢᐠ ᑮ ᑲᐢᑭᑌᐚᓇᐢᒁᐤ ᐁᑿ ᒦᓇ ᑿᔭᐢᐠ ᑮ ᓲᐦᑭᔪᐍᐤ! ᐱᔦᓯᐘᐠ ᑮ ᑳᐦ ᑭᑐᐘᐠ ᐁᑿ ᑮ ᐚᐦ ᐚᓴᐢᑯᑌᐸᔨᐣ!

[3] ᒫᑲ ᒦᓇ ᓂᔭ ᓂᑮ ᓅᐦᑌ ᒫᔦᔨᐦᑌᐣ ᐆᒪ ᑳ ᐃᓯ ᐍᐸᕽ, ᓂᑮ ᑲᐢᑭᒫᐤ ᓂᒥᐢ ᑭᑕ ᑲᑵ ᐋᓱᐘᐦᐊᒫᕽ ᑭᔮᒼ ᐆᒪ ᑳ ᐃᓯ ᐍᐸᕽ᙮ ᐁᒁᓂ ᓂᑮ ᐴᓯᓈᐣ᙮ ᐘᐦᐚ! ᑿᔭᐢᐠ ᑮ ᒫᐦ ᒥᓯ ᒪᒪᐦᑳᐦᐊᐣ ᒫᑲ ᑭᔮᐱᐨ ᓂᐱᒥᐢᑳᓈᐣ, ᐁ ᓇᓂᒪᐦᐊᒫᕽ! ᑿᔭᐢᐠ ᓂᒫᐦ ᒫᑿᐦᐃᑯᓈᐣ ᔫᑎᐣ ᐁᔨᑯᕽ ᐁ ᒫᐦ ᒥᓯ ᒪᒪᐦᑳᐦᐊᕽ ᒫᑲ ᐱᔨᐢᐠ ᓂᒥᓴᑳᓈᐣ ᓃᑭᓈᕽ᙮ ᓂᑮ ᒫᐦ ᒪᒥᐦᒋᐦᐃᓱᓈᐣ ᑳ ᑮ ᐃᓯ ᒫᔦᔨᐦᒋᑫᔮᕽ…ᒫᑲ ᓄᐦᑖᐑᓈᐣ ᓂᑮᑮᐦᑳᒥᑯᓈᐣ, ᐁ ᑮ ᐃᑎᑯᔮᕽ ᑕᑮ ᑭᐢᑌᔨᐦᑕᒫᕽ ᐊᓂᒪ ᑳ ᑮ ᐃᓯ ᐍᐸᕽ, ᓇᒨᔭ ᐸᑿᓂᑕ ᑕ ᑮ ᐴᓯᔮᕽ ᐃᐢᐲᕽ ᑳ ᓲᐦᑭᔪᐍᐠ ᒦᓇ ᑳ ᒫᐦ ᒥᓯ ᑮᐢᑎᕽ᙮

WORDS
akâmihk ‑ across the wateranima ‑ that oneâsowaha ‑ go across the water (VTI‑1)
cîmânihk ‑ in the canoeê‑kî‑itikoyâhk ‑ he/he told usêkwâni ‑ and then
êyikohk ‑ so much, so far, as muchkâh‑kitowak ‑ thunderbirds call, there is thunder
kâ‑isi‑wêpahk ‑ the way the weather iskâ‑mâh‑misi‑kîstihk ‑ there was a big wind storm (VII)kanâcihcikê ‑ clean up (VAI)kanâcihtâ ‑ clean it (VAIt)kapê‑kîsik ‑ all day
kaskim ‑ convince s.o. (VTA)kaskitêwânaskwâw ‑ there are dark clouds (VII)
kihkâmikow ‑ he/she is scolded by s.o. (VTA‑inv)
kî‑mâh‑misi‑mamahkâhan ‑ there were big waves (VII)
kiyâm ‑ never mind, it doesn’t matter, may as well
kiyâpic ‑ stillkwayask ‑ right, correct
mâh‑mâkwahikow ‑ she/he struggles with it (VTA‑inv)
mâh‑misi‑mamahkâhan ‑ there are big waves (VII)
mâka piyisk ‑ but eventuallymâyêyihcikê ‑ be disrespectful (VAI)
mâyêyihta ‑ disrespect it (VTI‑1)misakâ ‑ arrive on shore by canoe/boat (VAI)
miyo‑kîsikâw ‑ it is a nice day (VII)namôya pakwanita ‑ it is not for nothing
nanimaha ‑ go (paddle canoe) against the wind (VTI‑1)
nikî‑mah‑mamihcihisonân ‑ we really were proud of ourselves (VAI)
nîkinâhk ‑ at our homenimis ‑ my older sisternohtâwînân ‑ our father
pêtânaskwâw ‑ the clouds are coming (VII)pimiskâ ‑ paddle (VAI)
piyêsiwak ‑ thunderpôni‑âpihtâkîsikâw ‑ it is afternoon
sîpiy ‑ riversôhkiyowêw ‑ it is very windy (VII)
takî‑kistêyihtamâhk ‑ we should respect s.t. (VTI‑1)
takî‑pôsiyâhk ‑ we should get on board (VAI)
wâh‑wâsaskotêpayin ‑ there is lightning (VII)
wîki ‑ reside (VAI)yîkwahaskân ‑ cemetary yôtin ‑ it is windy (VII)
Question #1: tânispîhk ôma kâ-kî-itahkamikahk?
Question #2: tânisi ôki kâ-kî-wî-itahkamikisicik?
Question #3: tânisi kâ-kî-isiwêpaniyik ispîhk kâ-kî-âsowahahkik sîpiy?
Question #4: tânisi kâ-kî-ati-isiwêpahk ispîhk kâ-pôni-âpihtâ-kîskâk?
Question #5: piyêsiwak cî kî-kitowak?
Question #6: kî-ati-sôhkiyowêw cî?
Question #7: kî-wâh-wâsaskotêpayin cî?
Question #8: tânisi kâ-kî-itôtahkik ôki?
Question #9: kî-kakwê-âsowahamwak cî sîpiy?
Question #10: tânisi ohtâwîwâwa kâ-kî-itôtamiyit?