WELCOME TO THE STORYTELLER

Story Selection

I. U.S. Trip

From "nîhithaw âcimowina: Woods Cree Stories" (UR Press, 2014). I redid this in the Y‑dialect for this project.
DO: try to translate the following story using the Wolvengrey dictionary…there will be some words that do not appear there so highlight those and we’ll discuss them in class.

pêyakwâw ê‑kî‑nikotwâso‑kîsikâk nikî‑nohtê‑ispayin kihci‑môhkomânaskîhk ayisk ê‑kwêta‑pîhtwâyân. nikî‑nitawêyimâwak pîhcwâkanisak kihci‑môhkomâninâhk ohci ayisk êwakonik nawac ê‑takahkispakosicik êyikohk ôta ohci kitaskînâhk, kânatâhk.

êkwâni, wîpac ê‑kîkisêpâk nikî‑sipwêpayin. nikî‑pêyakohkên. nîkân pitamâ nikî‑pîhcipimân êkwa mîna pihkahtêwâpoy timîsîhk nikî‑atâwêstamâson. êkwâni nikî‑sipwêkocinin. ispîhk kâ‑takopayiyân tipahaskânihk mâka mîna nikakwêcimikawin tânitê ê‑wî‑ispayiyân êkwa mîna kîspin kinkwêsk êkotê ê‑wî‑pimahkamikisiyân. niwîhtamawâwak tipahaskân‑ kitêyihtamâwasowak têpiyâhk Plentywoodihk kâ‑wî‑ispayiyân êkwa mîna kanakê pêyak kîsikâw kâ‑wî‑pimahkamikisiyân êkotê. nipakitinikwak ta‑akâmi‑tipahaskânisiyân.

namôya kinwêsk ispîhk kâ‑takopayiyân Plentywoodihk. nikipihcipayin atâwêwikamikohk êkwa êkota nitatâwêstamâson pêyakwâyihk pîhcwâkanisak êkwa mîna nitatâwêstamawâw nitôtêm sôminâpoy. kâ‑pônâhkamikisiyân atâwêwikamikohk ninatonên nânitawita ta‑mîcisoyân... nisihkâc nipimakocinin…kêtahtawê kâ‑wâpahtamân "Harvest Moon Casino." sêmâk êkota nikipihcân ê‑wî‑nitawi‑kakwê‑otahikêyân mistahi sôniyâw, namôya ahpô nikî‑mîcison.

kinwêsk êkota pîhcâyihk Casinowihk nimâyêyihcikân, âskaw nitotahikân mâka nawac mistahi sôniyâw niwanihâw…piyisk nitati‑mêscahokawin. wahwâ mistahi nipîkwêyihtên ispîhk kâwi kâ‑pôsiyân nisêhkêpayîsimihk. nikitâpahtên êyikohk pimiy kâ‑ayâyân…iyaw! akâwâc êtokwê nika‑takopayin nîkihk…miyopayihikoyâni. nama‑kîkway nitosôniyâmin, êkwâni namôya nikaskihtân ta‑atâwêstamâsoyân pimiy. nisihkâc nitati‑kîwêkocinin. namôya kinwêsk kâ‑nakatamân tipahaskân ispîhk âsay kâ‑itastêk nisêhkêpayîsimihk ê‑ati‑mêscipimêyân.

nitati‑mâmawimosin.
"ispayihikoyâni ta‑têpipayihikoyân pimiy nîkihk isko nama wîhkâc kîhtwâm nika‑mâyêyihtên Casino" êkosi nitisi‑mawimosin. kêtahtawê kâ‑pistahwak sikâk…wahwâ kwayask wîhcêkisiw nisêhkêpayîsim. "mâmaskâc!" nititwân êkwa nitati‑âkayâsîmon. "God, I needed gas but not that kind of gas!"

ᐯᔭᒁᐤ ᐁ ᑮ ᓂᑯᑤᓱ ᑮᓯᑳᐠ ᓂᑮ ᓄᐦᑌ ᐃᐢᐸᔨᐣ ᑭᐦᒋ ᒨᐦᑯᒫᓇᐢᑮᕽ ᐊᔨᐢᐠ ᐁ ᑵᑕ ᐲᐦᑤᔮᐣ᙮ ᓂᑮ ᓂᑕᐍᔨᒫᐘᐠ ᐲᐦᒟᑲᓂᓴᐠ ᑭᐦᒋ ᒨᐦᑯᒫᓂᓈᕽ ᐅᐦᒋ ᐊᔨᐢᐠ ᐁᐘᑯᓂᐠ ᓇᐘᐨ ᐁ ᑕᑲᐦᑭᐢᐸᑯᓯᒋᐠ ᐁᔨᑯᕽ ᐆᑕ ᐅᐦᒋ ᑭᑕᐢᑮᓈᕽ, ᑳᓇᑖᕽ᙮

ᐁᒁᓂ, ᐑᐸᐨ ᐁ ᑮᑭᓭᐹᐠ ᓂᑮ ᓯᐻᐸᔨᐣ᙮ ᓂᑮ ᐯᔭᑯᐦᑫᐣ᙮ ᓃᑳᐣ ᐱᑕᒫ ᓂᑮ ᐲᐦᒋᐱᒫᐣ ᐁᑿ ᒦᓇ ᐱᐦᑲᐦᑌᐚᐳᕀ ᑎᒦᓰᕽ ᓂᑮ ᐊᑖᐍᐢᑕᒫᓱᐣ᙮ ᐁᒁᓂ ᓂᑮ ᓯᐻᑯᒋᓂᐣ᙮ ᐃᐢᐲᕽ ᑳ ᑕᑯᐸᔨᔮᐣ ᑎᐸᐦᐊᐢᑳᓂᕽ ᒫᑲ ᒦᓇ ᓂᑲᑵᒋᒥᑲᐏᐣ ᑖᓂᑌ ᐁ ᐑ ᐃᐢᐸᔨᔮᐣ ᐁᑿ ᒦᓇ ᑮᐢᐱᐣ ᑭᐣᑵᐢᐠ ᐁᑯᑌ ᐁ ᐑ ᐱᒪᐦᑲᒥᑭᓯᔮᐣ᙮ ᓂᐑᐦᑕᒪᐚᐘᐠ ᑎᐸᐦᐊᐢᑳᐣ‑ ᑭᑌᔨᐦᑕᒫᐘᓱᐘᐠ ᑌᐱᔮᕽ Plentywoodihk ᑳ ᐑ ᐃᐢᐸᔨᔮᐣ ᐁᑿ ᒦᓇ ᑲᓇᑫ ᐯᔭᐠ ᑮᓯᑳᐤ ᑳ ᐑ ᐱᒪᐦᑲᒥᑭᓯᔮᐣ ᐁᑯᑌ᙮ ᓂᐸᑭᑎᓂᑿᐠ ᑕ ᐊᑳᒥ ᑎᐸᐦᐊᐢᑳᓂᓯᔮᐣ᙮

ᓇᒨᔭ ᑭᓊᐢᐠ ᐃᐢᐲᕽ ᑳ ᑕᑯᐸᔨᔮᐣ Plentywoodihk. ᓂᑭᐱᐦᒋᐸᔨᐣ ᐊᑖᐍᐏᑲᒥᑯᕽ ᐁᑿ ᐁᑯᑕ ᓂᑕᑖᐍᐢᑕᒫᓱᐣ ᐯᔭᒁᔨᕽ ᐲᐦᒟᑲᓂᓴᐠ ᐁᑿ ᒦᓇ ᓂᑕᑖᐍᐢᑕᒪᐚᐤ ᓂᑑᑌᒼ ᓲᒥᓈᐳᕀ᙮ ᑳ ᐴᓈᐦᑲᒥᑭᓯᔮᐣ ᐊᑖᐍᐏᑲᒥᑯᕽ ᓂᓇᑐᓀᐣ ᓈᓂᑕᐏᑕ ᑕ ᒦᒋᓱᔮᐣ᙮.. ᓂᓯᐦᑳᐨ ᓂᐱᒪᑯᒋᓂᐣ…ᑫᑕᐦᑕᐍ ᑳ ᐚᐸᐦᑕᒫᐣ "Harvest Moon ᑲᓰᓅ᙮" ᓭᒫᐠ ᐁᑯᑕ ᓂᑭᐱᐦᒑᐣ ᐁ ᐑ ᓂᑕᐏ ᑲᑵ ᐅᑕᐦᐃᑫᔮᐣ ᒥᐢᑕᐦᐃ ᓲᓂᔮᐤ, ᓇᒨᔭ ᐊᐦᐴ ᓂᑮ ᒦᒋᓱᐣ᙮

ᑭᓊᐢᐠ ᐁᑯᑕ ᐲᐦᒑᔨᕽ ᑲᓰᓅᐏᕽ ᓂᒫᔦᔨᐦᒋᑳᐣ, ᐋᐢᑲᐤ ᓂᑐᑕᐦᐃᑳᐣ ᒫᑲ ᓇᐘᐨ ᒥᐢᑕᐦᐃ ᓲᓂᔮᐤ ᓂᐘᓂᐦᐋᐤ…ᐱᔨᐢᐠ ᓂᑕᑎ ᒣᐢᒐᐦᐅᑲᐏᐣ᙮ ᐘᐦᐚ ᒥᐢᑕᐦᐃ ᓂᐲᑵᔨᐦᑌᐣ ᐃᐢᐲᕽ ᑳᐏ ᑳ ᐴᓯᔮᐣ ᓂᓭᐦᑫᐸᔩᓯᒥᕽ᙮ ᓂᑭᑖᐸᐦᑌᐣ ᐁᔨᑯᕽ ᐱᒥᕀ ᑳ ᐊᔮᔮᐣ…ᐃᔭᐤ! ᐊᑳᐚᐨ ᐁᑐᑵ ᓂᑲ ᑕᑯᐸᔨᐣ ᓃᑭᕽ…ᒥᔪᐸᔨᐦᐃᑯᔮᓂ᙮ ᓇᒪ ᑮᑿᕀ ᓂᑐᓲᓂᔮᒥᐣ, ᐁᒁᓂ ᓇᒨᔭ ᓂᑲᐢᑭᐦᑖᐣ ᑕ ᐊᑖᐍᐢᑕᒫᓱᔮᐣ ᐱᒥᕀ᙮ ᓂᓯᐦᑳᐨ ᓂᑕᑎ ᑮᐍᑯᒋᓂᐣ᙮ ᓇᒨᔭ ᑭᓊᐢᐠ ᑳ ᓇᑲᑕᒫᐣ ᑎᐸᐦᐊᐢᑳᐣ ᐃᐢᐲᕽ ᐋᓴᕀ ᑳ ᐃᑕᐢᑌᐠ ᓂᓭᐦᑫᐸᔩᓯᒥᕽ ᐁ ᐊᑎ ᒣᐢᒋᐱᒣᔮᐣ᙮

ᓂᑕᑎ ᒫᒪᐏᒧᓯᐣ᙮
"ᐃᐢᐸᔨᐦᐃᑯᔮᓂ ᑕ ᑌᐱᐸᔨᐦᐃᑯᔮᐣ ᐱᒥᕀ ᓃᑭᕽ ᐃᐢᑯ ᓇᒪ ᐑᐦᑳᐨ ᑮᐦᑤᒼ ᓂᑲ ᒫᔦᔨᐦᑌᐣ ᑲᓰᓅ" ᐁᑯᓯ ᓂᑎᓯ ᒪᐏᒧᓯᐣ᙮ ᑫᑕᐦᑕᐍ ᑳ ᐱᐢᑕᐦᐘᐠ ᓯᑳᐠ…ᐘᐦᐚ ᑿᔭᐢᐠ ᐑᐦᒉᑭᓯᐤ ᓂᓭᐦᑫᐸᔩᓯᒼ᙮ "ᒫᒪᐢᑳᐨ!" ᓂᑎᑤᐣ ᐁᑿ ᓂᑕᑎ ᐋᑲᔮᓰᒧᐣ᙮ "God, I needed gas but not that kind of gas!"

WORD LIST:
akâmiska‑tipahaskân‑masinahikanis ‑ passport (NI)
akâmi‑tipahaskânisi ‑ go across the border (VAI)akâwâc êtokwê ‑ maybe barely
âkayâsîmo ‑ speak English (VAI)âsay ‑ alreadyâskaw ‑ sometimes
atâwêstamaw ‑ buy it for s.o. (VTA)atâwêwikamikohk ‑ at the store (NI‑loc)
ayâ ‑ have (VAI)êkota ‑ thereêkotê ‑ over thereêkwa êkota ‑ and then there
êkwa mîna ‑ and alsoêkwâni ‑ then/that’s itêwakonik ‑ those ones
êyikohk ‑ than/so muchisko ‑ up toispayi ‑ go/move toward (VAI)
ispayihiko ‑ it happens for s.o. (VAI)itwê ‑ say (VAI)kakwêcim ‑ ask s.o.(VTA)
kanakê ‑ for a short whilekânatâhk ‑ in Canada (NI‑loc)kaskihtâ ‑ be able (VAI)
kâwi‑ ‑ back to (PV)kêtahtawê ‑ all of a sudden
kihci‑môhkomânaskîhk ‑ in The United States (NI‑loc)
kihci‑môhkomâninâhk ‑ in the lands of the United States people (NI)
kîhtwâm ‑ again kîkisêpâw ‑ it is morning (VII)kinwêsk ‑ a long time
kipihcê ‑ stop motion/driving (VAI)kipihcipayi ‑ stop motion (VAI)
kîspin ‑ ifkitâpahta ‑ look at it (VTI‑1)kitaskînâhk ‑ in our land (NI‑loc)
kîwêkocini ‑ drive toward home (VAI)kwayask ‑ extremely
kwêta‑ ‑ in need of (PV)mâka mîna ‑ as usualmâka nawac ‑ but more than/often
mâmaskâc ‑ it is of a wondermâmawimosi ‑ pray repeatedly (VAI)]
mawimosi ‑ pray (VAI)mâyêyihcikê ‑ have a challenging attitude/be disrespectful (VAI)
mâyêyihta ‑ challenge it (VTI‑1)mêscahokawi ‑ lose all from gambling (VAI)
mêscipimê ‑ run out of gas (VAI)miyopayihiko ‑ have good things happen (VAI)
nakata ‑ leave it (VTI‑1)nama‑kîkway ‑ nothingnama wîhkâc ‑ never
namôya ahpô ‑ not evennamôya kinwêsk ‑ not longnânitaw ita ‑ somewhere
natona ‑ look for it (VTI‑1)nawac ‑ morenîkân ‑ first
nîkihk ‑ at my home (NI‑loc)nisêhkêpayîsimihk ‑ in my car (NA‑loc)
nisihkâc ‑ slowlynitawêyim ‑ want it/s.o. (VTA)nitôtêm ‑ my friend/relative (NA)
osôniyâmi ‑ have money (VAI)ôta ohci ‑ from hereotahikê ‑ win at a challenge (VAI)
pakitin ‑ allow/let s.o. (VTA)pêyakohka ‑ go at it alone (VTI)pêyakwâw ‑ once
pêyakwâyihk ‑ one set (carton)piyisk ‑ eventuallypîhcâyihk ‑ inside
pîhcipimê ‑ gas up (VAI)pîhcwâkanisak ‑ cigarettes (NA‑pl)
pihkahtêwâpoy ‑ coffee (NI)pîhtwâ ‑ have a smoke (VAI)
pîkwêyihta ‑ sad over it (VTI‑1)pimahkamikisi ‑ busy a s.t. (VAI)
pimakocini ‑ move along/drive (VAI)pimiy ‑ gas (NI)
pistah ‑ hit s.o. accidently (VTA)pônahkamikisi ‑ stop activity (VAI)
pôsi ‑ get on board (VAI)sêmâk ‑ right awaysikâk ‑ skunk (NA)
sipwêkocini ‑ go forward/away fast (VAI)sipwêpayi ‑ go forward/away (VAI)
sôminâpoy ‑ wine (NI)takahkispakosi ‑ smells good (VAI)
takopayi ‑ arrive by vehicle (VAI)têpiyâhk ‑ at leasttimîsîhk ‑ at Timmy’s (Tim Horton’s) (NI‑loc) tipahaskânihk ‑ at the border (NI‑loc)
tipahaskân‑kitêyihtamâwasowak ‑ border guardswanih ‑ lose s.o. (VTA)
wâpahta ‑ see it (VTI‑1)wîhcîkisi ‑ be smelly (VAI)wîhtamaw ‑ tell s.o. (VTA)
Question #1: tânitê awa kâ-nohtê-ispayit?
Question #2: tânêhki awa êkotê kâ-nohtê-ispayit?
Question #3: tânisi kâ-isi-kakwêcimiht anita tipahaskânihk?
Question #4: tânisi nistam kâ-itahkamikisit ispîhk kâ-takopayit Plentywoodihk?
Question #5: kîkwâyiw kâ-wâpahtahk ispîhk kâ-natonahk ita ta-mîcisot?
Question #6: kî-mîcisow cî?
Question #7: otahikêw cî mistahi sôniyâwa?
Question #8: tânispîhk kâ-nakatahk kasînô?
Question #9: kaskihtâw cî ta-atâwêstamâsot pimiy?
Question #10: awîyiwa kâ-ati-pistahwât?