WELCOME TO THE STORYTELLER

Story Selection

H. A Gathering 4

Read the following text about a family gathering then answer the questions.
WORDS
askipwâwi ‑ potatoawîniki ‑ who (pl)êkwa‑mîna ‑ and again
itôtam ‑ s/he does s.t. (VTI)kîhtwâm ‑ againkîsahkamikisiw ‑ s/he finishes activity (VAI)
kîsisam ‑ s/he cooks it (VTI‑1)kîsiswêw ‑ s/he cooks it (VTA)kotakak ‑ others
mahtâmin ‑ corn (NA)mâmawinêw ‑ s/he gathers them together (VTA)manitowi‑kîsikâw ‑ Christmas
manitowi‑kîsikâwi‑nikamowina ‑ Christmas songs (carols)manitowi‑kîsikâw‑mêkiwina ‑ Christmas giftsmêkiw ‑ s/he gives it (VAI)
misihêw ‑ turkey nikamow ‑ s/he sings (VAI)nikosis ‑ my sonnîpiya ‑ salad
nitânis ‑ my daughterniya ‑ me/Iohtohtêhow ‑ s/he travels from (VAI)
ôki ‑ these okosisiwâwa ‑ their sononâpêma ‑ her husbandosîhtâw ‑ s/he makes it (VAIt)
oskâtâsk ‑ carrototawâsimisiwâwa ‑ their childrenowîkimâkana ‑ his/her spouse
pê‑ ‑ come (PV)piminawasow ‑ s/he cooks (VAI)piponohk ‑ last winter
pîswêhkasikanis ‑ bun (NA)sîwihkasikan ‑ pastery (NA)wâhkômâkanak ‑ relatives
wîhkipwêw ‑ s/he likes the taste of it (VTA)wîhkistam ‑ s/he likes the taste of it (VTI)wîsakîmin‑aspahcikan ‑ cranberry‑sauce
wîwa ‑ his wife
TRANSLATE THE FOLLOWING TEXT:

piponohk niya êkwa niwâhkômâkanak nikî‑mâmawinitonân ispîhk kâ‑kî‑manitowi‑kîsikâk.
nikosis êkwa owîkimâkana mîna otawâsimisiwâwa kî‑pê‑itohtêwak.
nitânis êkwa onâpêma mîna okosisiwâwa mîna kî‑pê‑itohtêwak, Toronto ohci kî‑pê‑ohtohtêhowak.
nikosis êkwa wîwa kî‑piminawasowak. kî‑kîsiswêwak misihêwa, mahtâmina, mîna oskâtâskwa. kî‑kîsisamwak askipwâwa mîna kî‑osîhtâwak nîpiya mîna wîsakîmin‑aspahcikan.
pîswêhkasikanisak mîna kotakak sîwihkasikanak mîna nikî‑mowânânak. niwîhkipwâw misihêw mîna niwîhkistên nîpiya.
kâ‑kîsi‑mîcisoyâhk nikî‑mah‑mêkitonân manitowi‑kîsikâw‑mêkiwina êkwa nikî‑nah‑nikamonân manitowi‑kîsikâwi‑nikamowina.
nikî‑kîsahkamikisinân pêyakosâp tipahikan ê‑ispayik.
kîhtwâm manitowi‑kîsikâki êkwa‑mîna nika‑mâmawinitonân, ta‑môcikan.

ᐱᐳᓄᕽ ᓂᔭ ᐁᑿ ᓂᐚᐦᑰᒫᑲᓇᐠ ᓂᑮ ᒫᒪᐏᓂᑐᓈᐣ ᐃᐢᐲᕽ ᑳ ᑮ ᒪᓂᑐᐏ ᑮᓯᑳᐠ᙮
ᓂᑯᓯᐢ ᐁᑿ ᐅᐑᑭᒫᑲᓇ ᒦᓇ ᐅᑕᐚᓯᒥᓯᐚᐘ ᑮ ᐯ ᐃᑐᐦᑌᐘᐠ᙮
ᓂᑖᓂᐢ ᐁᑿ ᐅᓈᐯᒪ ᒦᓇ ᐅᑯᓯᓯᐚᐘ ᒦᓇ ᑮ ᐯ ᐃᑐᐦᑌᐘᐠ, ᑐᕒᐅᓄ ᐅᐦᒋ ᑮ ᐯ ᐅᐦᑐᐦᑌᐦᐅᐘᐠ᙮
ᓂᑯᓯᐢ ᐁᑿ ᐑᐘ ᑮ ᐱᒥᓇᐘᓱᐘᐠ᙮ ᑮ ᑮᓯᓷᐘᐠ ᒥᓯᐦᐁᐘ, ᒪᐦᑖᒥᓇ, ᒦᓇ ᐅᐢᑳᑖᐢᑿ᙮ ᑮ ᑮᓯᓴᒷᐠ ᐊᐢᑭᑇᐘ ᒦᓇ ᑮ ᐅᓰᐦᑖᐘᐠ ᓃᐱᔭ ᒦᓇ ᐑᓴᑮᒥᓇᐢᐸᐦᒋᑲᐣ᙮ ᐲᓷᐦᑲᓯᑲᓂᓴᐠ ᒦᓇ ᑯᑕᑲᐠ ᓰᐏᐦᑲᓯᑲᓇᐠ ᒦᓇ ᓂᑮ ᒧᐚᓈᓇᐠ᙮ ᓂᐑᐦᑭᑇᐤ ᒥᓯᐦᐁᐤ ᒦᓇ ᓂᐑᐦᑭᐢᑌᐣ ᓃᐱᔭ᙮
ᑳ ᑮᓯ ᒦᒋᓱᔮᕽ ᓂᑮ ᒪᐦ ᒣᑭᑐᓈᐣ ᒪᓂᑐᐏ ᑮᓯᑳᐤ ᒣᑭᐏᓇ ᐁᑿ ᓂᑮ ᓇᐦ ᓂᑲᒧᓈᐣ ᒪᓂᑐᐏ ᑮᓯᑳᐏ ᓂᑲᒧᐏᓇ᙮
ᓂᑮ ᑮᓴᐦᑲᒥᑭᓯᓈᐣ ᐯᔭᑯᓵᑊ ᑎᐸᐦᐃᑲᐣ ᐁ ᐃᐢᐸᔨᐠ᙮
ᑮᐦᑤᒼ ᒪᓂᑐᐏ ᑮᓯᑳᑭ ᐁᑿ ᒦᓇ ᓂᑲ ᒫᒪᐏᓂᑐᓈᐣ, ᑕ ᒨᒋᑲᐣ᙮

Question #1: tânispîhk ôki kâ-mâmawinitocik?
Question #2: awîniki kâ-pê-itohtêcik?
Question #3: awîniki kâ-piminawasocik?
Question #4: kîkwâyak kâ-kîsiswâcik?
Question #5: kîkwâya kâ-kîsisahkik?
Question #6: kîkwây niwîhkipâw?
Question #7: kîkwây niwîhkistên?
Question #8: tânitahto tipahikan ê-ispayiyik ispîhk kâ-kîsahkamikisicik?
Question #9: kîhtwâm cî wî-mâmawinitowak kîhtwâm manitowi-kîsikâyiki?
Question #10: kî-môcikan cî?