WELCOME TO THE STORYTELLER

Story Selection

F. kâ-papâmi-atâwêhk 3 - ᑳ ᐸᐹᒥ ᐊᑖᐍᕽ - A Shopping Trip 3

otâkosîhk nikî‑natawi‑papâmi‑atâwân. nicawâsimisak nikî‑nohtê‑wîcêwikwak
mâka namôya osâm mistahi nikî‑osôniyâmin. kiyâm, nika‑miskênân ayawinisa ê‑wêhtakihtêki êkwa ta‑miywâsiki. nikî‑pôsihâwak nisêhkêpayîsimihk ta‑nitawi‑papâmi‑atâwêyâhk. nikî‑miskênân maskisina nîswâ‑mitâtahto‑mitanaw tahtwâpisk ê‑itakihtêki. osâm âhkwakihtêwa!
nikî‑natonênân kotaka maskisina nawac ê‑wêhtakihtêki. nikî‑miskênân maskisina niyânano‑mitanaw tahtwâpisk ê‑itakihtêki. êwakoni nikî‑­atâwânân. nikî‑miskawânân mitâs mitâtahto‑mitanaw tahtwâpisk ê‑itakisot. osâm âhkwakisow! nikî‑natonawânânak kotakak mitâsak nawac ê‑wêhtakisocik. nikî‑miskawânânak mitâsak nêwo‑mitanaw niyânanosâp tahtwâpisk ê‑itakisocik. êwakonik nikî‑atâwânânak. nikî‑atâwêstamawâwak nicawâsimisak maskisina mîna mitâsa. nikî‑atâwêstamâson maskisina mîna mitâsak.

ᐅᑖᑯᓰᕽ ᓂᑮ ᓇᑕᐏ ᐸᐹᒥ ᐊᑖᐚᐣ᙮ ᓂᒐᐚᓯᒥᓴᐠ ᓂᑮ ᓄᐦᑌ ᐑᒉᐏᑿᐠ
ᒫᑲ ᓇᒨᔭ ᐅᓵᒼ ᒥᐢᑕᐦᐃ ᓂᑮ ᐅᓲᓂᔮᒥᐣ᙮ ᑭᔮᒼ, ᓂᑲ ᒥᐢᑫᓈᐣ ᐊᔭᐏᓂᓴ ᐁ ᐍᐦᑕᑭᐦᑌᑭ ᐁᑿ ᑕ ᒥᔼᓯᑭ᙮ ᓂᑮ ᐴᓯᐦᐋᐘᐠ ᓂᓭᐦᑫᐸᔩᓯᒥᕽ ᑕ ᓂᑕᐏ ᐸᐹᒥ ᐊᑖᐍᔮᕽ᙮ ᓂᑮ ᒥᐢᑫᓈᐣ ᒪᐢᑭᓯᓇ ᓃᔃ ᒥᑖᑕᐦᑐ ᒥᑕᓇᐤ ᑕᐦᑤᐱᐢᐠ ᐁ ᐃᑕᑭᐦᑌᑭ᙮ ᐅᓵᒼ ᐋᐦᑿᑭᐦᑌᐘ!
ᓂᑮ ᓇᑐᓀᓈᐣ ᑯᑕᑲ ᒪᐢᑭᓯᓇ ᓇᐘᐨ ᐁ ᐍᐦᑕᑭᐦᑌᑭ᙮ ᓂᑮ ᒥᐢᑫᓈᐣ ᒪᐢᑭᓯᓇ ᓂᔮᓇᓄ ᒥᑕᓇᐤ ᑕᐦᑤᐱᐢᐠ ᐁ ᐃᑕᑭᐦᑌᑭ᙮ ᐁᐘᑯᓂ ᓂᑮᐊᑖᐚᓈᐣ᙮ ᓂᑮ ᒥᐢᑲᐚᓈᐣ ᒥᑖᐢ ᒥᑖᑕᐦᑐ ᒥᑕᓇᐤ ᑕᐦᑤᐱᐢᐠ ᐁ ᐃᑕᑭᓱᐟ᙮ ᐅᓵᒼ ᐋᐦᑿᑭᓱᐤ! ᓂᑮ ᓇᑐᓇᐚᓈᓇᐠ ᑯᑕᑲᐠ ᒥᑖᓴᐠ ᓇᐘᐨ ᐁ ᐍᐦᑕᑭᓱᒋᐠ᙮ ᓂᑮ ᒥᐢᑲᐚᓈᓇᐠ ᒥᑖᓴᐠ ᓀᐓ ᒥᑕᓇᐤ ᓂᔮᓇᓄᓵᑊ ᑕᐦᑤᐱᐢᐠ ᐁ ᐃᑕᑭᓱᒋᐠ᙮ ᐁᐘᑯᓂᐠ ᓂᑮᐊᑖᐚᓈᓇᐠ᙮ ᓂᑮ ᐊᑖᐍᐢᑕᒪᐚᐘᐠ ᓂᒐᐚᓯᒥᓴᐠ ᒪᐢᑭᓯᓇ ᒦᓇ ᒥᑖᓴ᙮ ᓂᑮ ᐊᑖᐍᐢᑕᒫᓱᐣ ᒪᐢᑭᓯᓇ ᒦᓇ ᒥᑖᓴᐠ᙮

Yesterday I went about shopping. My children wanted to come with me but I had very little money. No matter, we will find clothes that are inexpensive and in good quality. I loaded them into my car to go about shopping. We found shoes that cost two hundred dollars. They were too expensive. We looked for other shoes which were more inexpensive.
We found shoes that cost fifty dollars. We bought those ones. We found pants that cost one hundred dollars. They were too expensive. We looked for other pairs of pants which were more inexpensive. We found pairs of pants that cost fort‑five dollars. We bought those ones. I bought my children shoes and pairs of pants. I bought myself shoes and pairs of pants.

WORDS
atâwêstamaw ‑ buy something for someone (VTA)
miska ‑ find it (VTI‑1)itakihtêw ‑ it costs thus (VII)
miskaw ‑ find someone (VTA)itakisow ‑ she/he costs thus (VAI)
wêhtakihtêw ‑ it is inexpensive (VII)âhkwakihtêw ‑ it is expensive (VII)
wêhtakisow ‑ she/he is inexpensive (VAI)âhkwakisow ‑ she/he is expensive (VAI)
Question #1: tânispîhk ôki kâ-kî-nitawi-papâmi-atâwêcik?
Question #2: wîcêwêw cî ocawâsimisa?
Question #3: kîkwâya nîswâw-mitâtahto-mitanaw kâ-itakihtêyiki kâ-miskahkik?
Question #4: atâwêwak cî êwakoni maskisina?
Question #5: tâniyikohk ê-itakihtêyiki maskisian kâ-kî-atâwêcik?
Question #6: kîkwâya mitâtahto-mitanaw kâ-itakisoyit kâ-kî-miskawâcik?
Question #7: atâwêwak cî êwakoni mitâsa?
Question #8: tâniyikohk ê-itakisoyit mitâsa kâ-atâwêcik?
Question #9: kîkwâyiw kâ-atâwêstamawât ocawâsimisa?
Question #10: kîkwâya kâ-kî-atâwêstamâsot?