WELCOME TO THE STORYTELLER

Story Selection

E. kâ-papâmi-atâwêhk 2 - ᑳ ᐸᐹᒥ ᐊᑖᐍᕽ - A Shopping Trip 2

Read the following text then answer the questions.

ispîhk kâ‑kî‑ayamihêwi‑kîsikâk nikî‑nitawi‑papâmi‑atâwân. mîciwina nikî‑nohtê‑atâwân. sôpirstôrihk nikî‑isi‑pamihcikân. otinikêwi‑âwacikan nikî‑nawasônên êkwa nikî‑ati‑papâmi‑atâwân mîciwina. nikî‑itohtân ita wiyâsa kâ‑atâwêhk. nikî‑kanawâpahtên mostosowiyâs. wahwâ! nîsosâp tahtwâpisk mîna nîso sôniyâs pêyak kosikwanis ê‑itakihtêk mostosowiyâs. osâm âhkwakihtêw!
nikî‑kanawâpahtên kohkôsiwiyâs. wahwâ! mitâtahtwâpisk mîna nisto sôniyâs pêyak kosikwanis ê‑itakihtêk kohkôsiwiyâs. osâm âhkwakihtêw! nikî‑kanawâpahtên pâhkahâhkwâniwiyâs. wahwâ! ayinânêw tahtwâpisk pêyak kosikwanis ê‑itakihtêk pâhkahâhkwâniwiyâs. osâm âhkwakihtêw! sôskwâc nikî‑otinên sisikopicikaniwiyâs, otakisihkâna, spâm êkwa palônî…êwakoni kî‑wêhtakihtêwa.

ᐃᐢᐲᕽ ᑳ ᑮ ᐊᔭᒥᐦᐁᐏ ᑮᓯᑳᐠ ᓂᑮ ᓂᑕᐏ ᐸᐹᒥ ᐊᑖᐚᐣ᙮ ᒦᒋᐏᓇ ᓂᑮ ᓄᐦᑌ ᐊᑖᐚᐣ᙮ sôpirstôrihk ᓂᑮ ᐃᓯ ᐸᒥᐦᒋᑳᐣ᙮ ᐅᑎᓂᑫᐏ ᐋᐘᒋᑲᐣ ᓂᑮ ᓇᐘᓲᓀᐣ ᐁᑿ ᓂᑮ ᐊᑎ ᐸᐹᒥ ᐊᑖᐚᐣ ᒦᒋᐏᓇ᙮ ᓂᑮ ᐃᑐᐦᑖᐣ ᐃᑕ ᐏᔮᓴ ᑳ ᐊᑖᐍᕽ᙮ ᓂᑮ ᑲᓇᐚᐸᐦᑌᐣ ᒧᐢᑐᓱᐏᔮᐢ᙮ ᐘᐦᐚ! ᓃᓱᓵᑊ ᑕᐦᑤᐱᐢᐠ ᒦᓇ ᓃᓱ ᓲᓂᔮᐢ ᐯᔭᐠ ᑯᓯᑿᓂᐢ ᐁ ᐃᑕᑭᐦᑌᐠ ᒧᐢᑐᓱᐏᔮᐢ᙮ ᐅᓵᒼ ᐋᐦᑿᑭᐦᑌᐤ!
ᓂᑮ ᑲᓇᐚᐸᐦᑌᐣ ᑯᐦᑰᓯᐏᔮᐢ᙮ ᐘᐦᐚ! ᒥᑖᑕᐦᑤᐱᐢᐠ ᒦᓇ ᓂᐢᑐ ᓲᓂᔮᐢ ᐯᔭᐠ ᑯᓯᑿᓂᐢ ᐁ ᐃᑕᑭᐦᑌᐠ ᑯᐦᑰᓯᐏᔮᐢ᙮ ᐅᓵᒼ ᐋᐦᑿᑭᐦᑌᐤ! ᓂᑮ ᑲᓇᐚᐸᐦᑌᐣ ᐹᐦᑲᐦᐋᐦᒁᓂᐏᔮᐢ᙮ ᐘᐦᐚ! ᐊᔨᓈᓀᐤ ᑕᐦᑤᐱᐢᐠ ᐯᔭᐠ ᑯᓯᑿᓂᐢ ᐁ ᐃᑕᑭᐦᑌᐠ ᐹᐦᑲᐦᐋᐦᒁᓂᐏᔮᐢ᙮ ᐅᓵᒼ ᐋᐦᑿᑭᐦᑌᐤ! ᓲᐢᒁᐨ ᓂᑮ ᐅᑎᓀᐣ ᓯᓯᑯᐱᒋᑲᓂᐏᔮᐢ, ᐅᑕᑭᓯᐦᑳᓇ, spâm ᐁᑿ ᐸᓬᐆᓃ…ᐁᐘᑯᓂ ᑮ ᐍᐦᑕᑭᐦᑌᐘ᙮

When it was Sunday I went shopping. I wanted to buy groceries. I drove to the store. I selected a shopping cart and went shopping for groceries. I went to the meat section. I looked at the beef. Whah!! Beef costs $12.50 for one kg! It is too expensive! I looked at the pork. Whah!! Pork costs $10.75 for one kg! It is too expensive! I looked at the chicken (meat). Whah!! Chicken meat costs $8.00 for one kg! It is too expensive! So I bought ground beef, sausages, Spam, and bologna…those were inexpensive.

NOTE: text above is in the 1st person but the questions are in the 3rd person (so answer in the 3rd person)
Question #1: tânispîhk awa kâ-kî-nitawi-papâmi-atâwêt?
Question #2: kîkwây awa kâ-kî-nohtê-atâwêt?
Question #3: tânitê kâ-kî-nitawi-papâmi-atâwêt?
Question #4: kîkwây nîkân kâ-nohtê-otinahk?
Question #5: tânitahtwakihtêk pêyak kosikwanis mostosowiyâs?
Question #6: osâm cî âhkwakihtêw mostosowiyâs?
Question #7: tânitahtwakihtêk pêyak kosikwanis kohkôsiwiyâs?
Question #8: osâm cî âhkwakihtêw kohkôsowiyâs?
Question #9: tânitahtwakihtêk pêyak kosikwanis pâhkahâhkwâniwiyâs?
Question #10: kîkwâya kî-wêhtakihtêwa kâ-otinahk?