WELCOME TO THE STORYTELLER

Story Selection

D. kâ-mâmawinitohk 2 - A gathering 2

Read the following text then answer the questions.

ispîhk kâ‑kî‑awâsisiwiyân kî‑môcikan mâna ispîhk kâ‑kî‑sôniyâskâk. kahkiyaw nikî‑mâmawinitonân âmaciwîspimowinihk. kâ‑kîkisêpâyâk, nânitaw kêkâ‑mitâtaht tipahikan ê‑ispayik, nikî‑mâci‑mâh‑miyikonânak kihci‑okimâwin‑simâkanisak tipahamâtowi‑sôniyâw. kahkiyaw iyiniwak niyânanwâpisk miyâwak, ahpô mîna awâsisak. mistahi êwako sôniyâw êkospîhk. kâ‑kîsi‑miyikawiyâhk nitipahamâtowi‑sôniyâw nikî‑mîcisonân. nikî‑mîcinân môswa‑wiyâs, kahkêwak, êkwa mînisa. nikî‑mowânânak kinosêwak, pâhkwêsikan, êkwa manôminak. kâ‑kîsi‑mîcisoyâhk kî‑mêtawâniwin. nikî‑mâh‑mawinêhotonân cîmâna ohci. kâ‑tipiskâk nikî‑nâh‑nîmihitonân. kapê‑tipisk mâna ê‑kî‑nîmihitohk! mistahi kî‑môcikan!

ᐃᐢᐲᕽ ᑳ ᑮ ᐊᐚᓯᓯᐏᔮᐣ ᑮ ᒨᒋᑲᐣ ᒫᓇ ᐃᐢᐲᕽ ᑳ ᑮ ᓲᓂᔮᐢᑳᐠ᙮ ᑲᐦᑭᔭᐤ ᓂᑮ ᒫᒪᐏᓂᑐᓈᐣ ᐋᒪᒋᐑᐢᐱᒧᐏᓂᕽ᙮ ᑳ ᑮᑭᓭᐹᔮᐠ, ᓈᓂᑕᐤ ᑫᑳ ᒥᑖᑕᐦᐟ ᑎᐸᐦᐃᑲᐣ ᐁ ᐃᐢᐸᔨᐠ, ᓂᑮ ᒫᒋ ᒫᐦ ᒥᔨᑯᓈᓇᐠ ᑭᐦᒋ ᐅᑭᒫᐏᐣ ᓯᒫᑲᓂᓴᐠ ᑎᐸᐦᐊᒫᑐᐏ ᓲᓂᔮᐤ᙮ ᑲᐦᑭᔭᐤ ᐃᔨᓂᐘᐠ ᓂᔮᓇᓎᐱᐢᐠ ᒥᔮᐘᐠ, ᐊᐦᐴ ᒦᓇ ᐊᐚᓯᓴᐠ᙮ ᒥᐢᑕᐦᐃ ᐁᐘᑯ ᓲᓂᔮᐤ ᐁᑯᐢᐲᕽ᙮ ᑳ ᑮᓯ ᒥᔨᑲᐏᔮᕽ ᓂᑎᐸᐦᐊᒫᑐᐏ ᓲᓂᔮᐤ ᓂᑮ ᒦᒋᓱᓈᐣ᙮ ᓂᑮ ᒦᒋᓈᐣ ᒨᔁ ᐏᔮᐢ, ᑲᐦᑫᐘᐠ, ᐁᑿ ᒦᓂᓴ᙮ ᓂᑮ ᒧᐚᓈᓇᐠ ᑭᓄᓭᐘᐠ, ᐹᐦᑵᓯᑲᐣ, ᐁᑿ ᒪᓅᒥᓇᐠ᙮ ᑳ ᑮᓯ ᒦᒋᓱᔮᕽ ᑮ ᒣᑕᐚᓂᐏᐣ᙮ ᓂᑮ ᒫᐦ ᒪᐏᓀᐦᐅᑐᓈᐣ ᒌᒫᓇ ᐅᐦᒋ᙮ ᑳ ᑎᐱᐢᑳᐠ ᓂᑮ ᓈᐦ ᓃᒥᐦᐃᑐᓈᐣ᙮ ᑲᐯ ᑎᐱᐢᐠ ᒫᓇ ᐁᑮ ᓃᒥᐦᐃᑐᕽ! ᒥᐢᑕᐦᐃ ᑮ ᒨᒋᑲᐣ!

When I was a child it was fun when it was Treaty Day. We all gathered together at Stanley Mission. In the morning, starting about nine o’clock, the RCMP gave us our treaty money. All the First Nations people were given $5.00, even the children. That was a lot of money at that time. After we all received our treaty money we ate. We ate moose‑meat, dry‑meat, and berries. We ate fish, bannock, and wild rice. After we ate there were games. We competed with each other with canoes. At night we danced. There was dancing all night. It was a lot of fun!

Question #1: tânispîhk ôma kâ-kî-itahkamikahk?
Question #2: tânitê kâ-kî-mâmawinitoyâhk?
Question #3: tânitahto tipahikan ê-kî-ispayik kâ-kî-mâci-miyikawiyâhk tipahamâtowi-sôniyâw?
Question #4: awîna kâ-kî-miyikoyâhk tipahamâtowi-sôniyâw?
Question #5: tânitahtwâpisk kahkiyaw iyiniw kâ-kî-miyikawit?
Question #6: kîkwây nikî-mîcinân?
Question #7: nikî-mowânânak cî kinosêwak?
Question #8: tânisi kâ-itahkamikahk kâ-kîsi-mîcisohk?
Question #9: nikî-mâh-mawinêhotonân cî cîmâna ohci?
Question #10: kî-môcikan cî?