WELCOME TO THE STORYTELLER

Story Selection

C. Visit to The Doctor

pêyakwâw êsa, ê‑kîkisêpâyâyik kî‑koskopayiw ayîkisis. misiwê omiyâhk kî‑wîsakêyihtam. "ayayâ, nimiyaw niwîsakêyihtên," itwêw. "piko maskihkîwiyiniw kita‑nitawi‑wâpamak." nitawi‑wâpamêw maskihkîwiyiniwa. "tânita kâ‑wîsahkêyihtaman?" isi‑kakwêcimik maskihkîwiyiniwa. "misiwê nimiyâhk," itwêw ayîkisis. "nitêyistikwânân, nitêyispitonân, nitêyisitân, nitêyiskâtân, natay mîna niwîsakêyihtên," itwêw. "namôya anima nânitaw ê‑itâspiniyan," itwêw maskihkîwiyiniw. "ê‑ati‑kîsi‑ohpikiyan anima. ê‑ohpikiyâspiniyan anima. nipâwi‑maskihkiy kika‑miyitin êkwa ispîhk waniskâyani wâpahki kika‑kîsi‑ohpikin." mîciw maskihkiy ayîkisis êkwa ati‑nipâw. ispîhk kâ‑kîkisêpâyâyik waniskâw. onipêwinihk ohci kwâskohtiw. "wahwâ," itwêw. "tânêhki ôma kâ‑kwâskohtêyân?" kanawâpamisow. wahwâ! namôya awasimê ayîkisiwiw, ayîkisiwiw êkwa! ê‑kî‑kîsi‑ohpikit êsa ispîhk kâ‑kî‑nipât.

ᐯᔭᒁᐤ ᐁᓴ, ᐁ ᑮᑭᓭᐹᔮᔨᐠ ᑮ ᑯᐢᑯᐸᔨᐤ ᐊᔩᑭᓯᐢ᙮ ᒥᓯᐍ ᐅᒥᔮᕽ ᑮ ᐑᓴᑫᔨᐦᑕᒼ᙮ "ᐊᔭᔮ, ᓂᒥᔭᐤ ᓂᐑᓴᑫᔨᐦᑌᐣ," ᐃᑘᐤ᙮ "ᐱᑯ ᒪᐢᑭᐦᑮᐏᔨᓂᐤ ᑭᑕ ᓂᑕᐏ ᐚᐸᒪᐠ᙮" ᓂᑕᐏ ᐚᐸᒣᐤ ᒪᐢᑭᐦᑮᐏᔨᓂᐘ᙮ "ᑖᓂᑕ ᑳ ᐑᓴᐦᑫᔨᐦᑕᒪᐣ?" ᐃᓯ ᑲᑵᒋᒥᐠ ᒪᐢᑭᐦᑮᐏᔨᓂᐘ᙮ "ᒥᓯᐍ ᓂᒥᔮᕽ," ᐃᑘᐤ ᐊᔩᑭᓯᐢ᙮ "ᓂᑌᔨᐢᑎᒁᓈᐣ, ᓂᑌᔨᐢᐱᑐᓈᐣ, ᓂᑌᔨᓯᑖᐣ, ᓂᑌᔨᐢᑳᑖᐣ, ᓇᑕᕀ ᒦᓇ ᓂᐑᓴᑫᔨᐦᑌᐣ," ᐃᑘᐤ᙮ "ᓇᒨᔭ ᐊᓂᒪ ᓈᓂᑕᐤ ᐁ ᐃᑖᐢᐱᓂᔭᐣ," ᐃᑘᐤ ᒪᐢᑭᐦᑮᐏᔨᓂᐤ᙮ "ᐁ ᐊᑎ ᑮᓯ ᐅᐦᐱᑭᔭᐣ ᐊᓂᒪ᙮ ᐁ ᐅᐦᐱᑭᔮᐢᐱᓂᔭᐣ ᐊᓂᒪ᙮ ᓂᐹᐏ ᒪᐢᑭᐦᑭᕀ ᑭᑲ ᒥᔨᑎᐣ ᐁᑿ ᐃᐢᐲᕽ ᐘᓂᐢᑳᔭᓂ ᐚᐸᐦᑭ ᑭᑲ ᑮᓯ ᐅᐦᐱᑭᐣ᙮" ᒦᒋᐤ ᒪᐢᑭᐦᑭᕀ ᐊᔩᑭᓯᐢ ᐁᑿ ᐊᑎ ᓂᐹᐤ᙮ ᐃᐢᐲᕽ ᑳ ᑮᑭᓭᐹᔮᔨᐠ ᐘᓂᐢᑳᐤ᙮ ᐅᓂᐯᐏᓂᕽ ᐅᐦᒋ ᒁᐢᑯᐦᑎᐤ᙮ "ᐘᐦᐚ, "ᐃᑘᐤ᙮ "ᑖᓀᐦᑭ ᐆᒪ ᑳ ᒁᐢᑯᐦᑌᔮᐣ?" ᑲᓇᐚᐸᒥᓱᐤ᙮ ᐘᐦᐚ! ᓇᒨᔭ ᐊᐘᓯᒣ ᐊᔩᑭᓯᐏᐤ, ᐊᔩᑭᓯᐏᐤ ᐁᑿ! ᐁ ᑮ ᑮᓯ ᐅᐦᐱᑭᐟ ᐁᓴ ᐃᐢᐲᕽ ᑳ ᑮ ᓂᐹᐟ᙮

Once, in the morning, a tadpole woke up. He was aching all over his body. "Ouch, my body aches," he says. "I am going to have to go see the doctor." He goes to see the doctor. "Where does it hurt?" the doctor asks him. "All over my body," says the tadpole. "My head aches, my arms ache, my feet ache, my legs ache, my stomach also aches," he says. "There is nothing wrong with you," says the doctor. "You are getting to be all grown up. You have growing pains. I will give you some sleeping pills and when you get up tomorrow you will finish growing." The tadpole eats his medicine and begins to sleep. When morning comes he gets up. He jumps off his bed. "Whoa," he says. "Why am I jumping?" He looks at himself. Whoa! He is no longer a tadpole, he is a frog now! Apparantly he had finished growing while he slept.

Question #1: tânita awa kâ-wîsakêyihtahk?
Question #2: tânêhki awa kâ-wî-nitawi-wâpamât maskihkîwiyiniwa?
Question #3: tânisi kâ-isi-kakwêcimikot maskihkîwiyiniwa?
Question #4: omiyaw cî wîsakêyihtam ayîkisis?
Question #5: tânisi kâ-itikot maskihkîwiyiniwa?
Question #6: kîkwây kâ-miyikot maskihkîwiyiniwa?
Question #7: mîciw cî nipâwi-maskihkiy ayîkisis?
Question #8: onipêwinihk cî ohci-kwâskohtiw?
Question #9: kanawâpamisow cî?
Question #10: ayîkisiwiw cî êkwa?