WELCOME TO THE STORYTELLER

Story Selection

P. Passing on teachings - âniskô-kiskinwahamâkêwin (y-dialect)

pêyakwâw ê‑nîpihk nikî‑nitawi‑papâmiskânân mâmihk âmaciwîspimowinihk ohci, ê‑pimitisahamâhk mâhtâwi‑sîpiy. nikî‑cîmâwak nitôtêmak. nikî‑ati‑kapêsinân pâwiscikosihk nistam kâ‑tipiskâk êkwa ê‑ati‑wâpahk kîhtwâm nikî‑pôsinân, ê‑âsowahamâhk sâkahikanisîs. piyisk wapâsihk nikî‑takocimânân, kâ‑mâyiciwasik isiyihkâtêw anima wapâs. kêtahtawê kâ‑matwê‑têpwêcik nitôtêmak. "ohcistin kitôtinaw!"

One summer we went canoeing down river from Stanley Mission. Following the Churchill River. I went with my friends. We camped at Little Stanley Rapids the first night and went on our way the next day crossing the little lake eventually arriving at a narrows, known as ‘place of difficult currents" (Frog Narrows). All of a sudden my friends hollered, "Our boat is leaking!"

nikî‑itâpin mostihtakohk, wahwâ! tâpwê mâni mâka, nikî‑ohcistinisinân.

I looked at the bottom of the canoe and sure enough we were leaking!

"âhâw, cêskwa. kika‑sêskipitênaw cîmân miniscikosihk misakâyahki," nikî‑itâwak.

"Okay, just wait. We’ll pull the canoe to shore at a little island when we arrive there." I told them.

ispîhk kâ‑misakâyâhk miniscikosihk nikî‑sêskipitênân cîmân êkwa nikî‑kwatapinênân. nikî‑itâwak nitôtêmak ta‑kotawêcik êkwa niya nikî‑kospîn ê‑nitonawak pikiw minahikohk. nikî‑miskawâw.

When we arrived at the little island we pulled the canoe to shore and tipped it over. I told my friends to build a campfire and I went inland looking for pitch on a pine tree. I found some.

ispîhk kâ‑pê‑nâsipêhtêyân kî‑takahki‑kwahkotêw kotawân.  êkota nikî‑ati‑tihkiswâw ana minahik‑pikiw. kâ‑kî‑kîsi‑tihkisot ana pikiw nikî‑ati‑mîsahên nicîmâniminân êwako pikiw ê‑âpacihak. nikitâpamikwak nitôtêmak tâpiskôc nawac piko ê‑ânwêhtahkik ôma kâ‑itahkamikisiyân. nipêhonân ta‑pâsot ana pikiw, piyisk pâsow êkwa kîhtwâm nipôsinân. kâ‑matwê‑têpwêcik nitôtêmak.

When I went to the shore there was a good fire going so there I began to melt the pine‑pitch. When it was done melting I began to patch our canoe using that pine‑pitch. My friends looked at me as if they doubted that I knew what I was doing. We waited for the pine‑pitch to melt and once again we boarded the canoe. My friends called out.

"namôya awasimê ohcisitin! wahwâ! tânisi ôma ê‑isi‑kiskêyihtaman ta‑mîsahaman cîmân?"

"There is no more leak! Holy! How did you know how to do that to patch the canoe?"

"kayâs iyiniw mamâhtâwisiwin anima. kayâs iyiniw ê‑kî‑kiskinwahamawit, nohtâwîpan."

"It’s an old Indian trick. An old Indian taught me, my late father

Syllabics

ᐯᔭᒁᐤ ᐁ ᓃᐱᕽ ᓂᑮ ᓂᑕᐏ ᐸᐹᒥᐢᑳᓈᐣ ᒫᒥᕽ ᐋᒪᒋᐑᐢᐱᒧᐏᓂᕽ ᐅᐦᒋ, ᐁ ᐱᒥᑎᓴᐦᐊᒫᕽ ᒫᐦᑖᐏ ᓰᐱᕀ᙮ ᓂᑮ ᒌᒫᐘᐠ ᓂᑑᑌᒪᐠ᙮ ᓂᑮ ᐊᑎ ᑲᐯᓯᓈᐣ ᐹᐏᐢᒋᑯᓯᕽ ᓂᐢᑕᒼ ᑳ ᑎᐱᐢᑳᐠ ᐁᑿ ᐁ ᐊᑎ ᐚᐸᕽ ᑮᐦᑤᒼ ᓂᑮ ᐴᓯᓈᐣ, ᐁ ᐋᓱᐘᐦᐊᒫᕽ ᓵᑲᐦᐃᑲᓂᓰᐢ᙮ ᐱᔨᐢᐠ ᐘᐹᓯᕽ ᓂᑮ ᑕᑯᒋᒫᓈᐣ, ᑳ ᒫᔨᒋᐘᓯᐠ ᐃᓯᔨᐦᑳᑌᐤ ᐊᓂᒪ ᐘᐹᐢ᙮ ᑫᑕᐦᑕᐍ ᑳ ᒪᑘ ᑌᐻᒋᐠ ᓂᑑᑌᒪᐠ᙮ "ᐅᐦᒋᐢᑎᐣ ᑭᑑᑎᓇᐤ!"
ᓂᑮ ᐃᑖᐱᐣ ᒧᐢᑎᐦᑕᑯᕽ, ᐘᐦᐚ! ᑖᐻ ᒫᓂ ᒫᑲ, ᓂᑮ ᐅᐦᒋᐢᑎᓂᓯᓈᐣ᙮
"ᐋᐦᐋᐤ, ᒉᐢᑿ᙮ ᑭᑲ ᓭᐢᑭᐱᑌᓇᐤ ᒌᒫᐣ ᒥᓂᐢᒋᑯᓯᕽ ᒥᓴᑳᔭᐦᑭ," ᓂᑮ ᐃᑖᐘᐠ᙮
ᐃᐢᐲᕽ ᑳ ᒥᓴᑳᔮᕽ ᒥᓂᐢᒋᑯᓯᕽ ᓂᑮ ᓭᐢᑭᐱᑌᓈᐣ ᒌᒫᐣ ᐁᑿ ᓂᑮ ᑿᑕᐱᓀᓈᐣ᙮ ᓂᑮ ᐃᑖᐘᐠ ᓂᑑᑌᒪᐠ ᑕ ᑯᑕᐍᒋᐠ ᐁᑿ ᓂᔭ ᓂᑮ ᑯᐢᐲᐣ ᐁ ᓂᑐᓇᐘᐠ ᐱᑭᐤ ᒥᓇᐦᐃᑯᕽ᙮ ᓂᑮ ᒥᐢᑲᐚᐤ᙮
ᐃᐢᐲᕽ ᑳ ᐯ ᓈᓯᐯᐦᑌᔮᐣ ᑮ ᑕᑲᐦᑭ ᑿᐦᑯᑌᐤ ᑯᑕᐚᐣ᙮ ᐁᑯᑕ ᓂᑮ ᐊᑎ ᑎᐦᑭᔃᐤ ᐊᓇ ᒥᓇᐦᐃᐠ ᐱᑭᐤ᙮ ᑳ ᑮ ᑮᓯ ᑎᐦᑭᓱᐟ ᐊᓇ ᐱᑭᐤ ᓂᑮ ᐊᑎ ᒦᓴᐦᐁᐣ ᓂᒌᒫᓂᒥᓈᐣ ᐁᐘᑯ ᐱᑭᐤ ᐁ ᐋᐸᒋᐦᐊᐠ᙮ ᓂᑭᑖᐸᒥᑿᐠ ᓂᑑᑌᒪᐠ ᑖᐱᐢᑰᐨ ᓇᐘᐨ ᐱᑯ ᐁ ᐋᓊᐦᑕᐦᑭᐠ ᐆᒪ ᑳ ᐃᑕᐦᑲᒥᑭᓯᔮᐣ᙮ ᓂᐯᐦᐅᓈᐣ ᑕ ᐹᓱᐟ ᐊᓇ ᐱᑭᐤ, ᐱᔨᐢᐠ ᐹᓱᐤ ᐁᑿ ᑮᐦᑤᒼ ᓂᐴᓯᓈᐣ᙮ ᑳ ᒪᑘ ᑌᐻᒋᐠ ᓂᑑᑌᒪᐠ᙮
"ᓇᒨᔭ ᐊᐘᓯᒣ ᐅᐦᒋᓯᑎᐣ! ᐘᐦᐚ! ᑖᓂᓯ ᐆᒪ ᐁ ᐃᓯ ᑭᐢᑫᔨᐦᑕᒪᐣ ᑕ ᒦᓴᐦᐊᒪᐣ ᒌᒫᐣ?"
"ᑲᔮᐢ ᐃᔨᓂᐤ ᒪᒫᐦᑖᐏᓯᐏᐣ ᐊᓂᒪ᙮ ᑲᔮᐢ ᐃᔨᓂᐤ ᐁ ᑮ ᑭᐢᑭᓌᐦᐊᒪᐏᐟ, ᓄᐦᑖᐑᐸᐣ᙮"

WORDS
âhâw ‑ okayânwêhta ‑ disbelieve s.t. (VTI‑1)âpacih ‑ use s.o. (VTA)
âsowaha ‑ go across water (VAI)cêskwa ‑ wait
cîm ‑ accompany s.o. on vehicle (VTA)isiyihkâtêw ‑ it is called
itâpi ‑ look toward a direction (VAI)kâ‑mâyiciwasik ‑ place of difficult currents
kapêsi ‑ camp (VAI)kiskêyihta ‑ know s.t. (VTI‑1)
kiskinwahamaw ‑ teach s.o. (VTA)kitôtinaw ‑ our boatkospî ‑ go inland (VAI)
kotawân ‑ campfirekotawê ‑ make a campfire (VAI)kwahkotêw ‑ it flares up (VII)
kwatapina ‑ flip s.t. over (VTI‑1)mâhtâwi‑sîpiy ‑ Churchill River
mamâhtâwisiwin ‑ skillmâmihk ‑ down riverminahikohk ‑ amongst the pines
minahik‑pikiw ‑ spruce gumminiscikosihk ‑ small island
mîsaha ‑ mend s.t. (VTI‑1)misakâ ‑ arrive by boat/canoe (VAI)miskaw ‑ find s.o. (VTA)
mostihtakohk ‑ on the bottom of canoenamôya awasimê ‑ no longer
nâsipêhtê ‑ walk to the shore, walk down hill (VAI)nawac piko ‑ more likely
nicîmâniminân ‑ our canoenikî‑itâwak ‑ I said to themnikî‑itikwak ‑ they said to me
nikitâpamikwak ‑ they look at menîpin ‑ it is summernistam ‑ first
nitonaw ‑ look for s.o. (VTA)nitôtêmak ‑ my friends
ohcisitin ‑ it leaks (VII)papâmiskâ ‑ canoe about, paddle about (VAI)
pâso ‑ dry (VAI)pâwiscikosihk ‑ at the small rapidspêho ‑ wait (VAI)
pikiw ‑ gumpimitisaha ‑ follow s.t. (VTI‑1)sâkahikanisîs ‑ small lake
sêskipita ‑ pull it ashore (VTI‑1)takahki ‑ greattakocimê ‑ arrive by boat/canoe (VAI)
tâpiskôc ‑ just liketâpwê mâni mâka ‑ for sure it is truetêpwê ‑ yell (VAI)
tihkis ‑ melt s.o. (VTA)tihkiso ‑ melt (VAI)tipiskâw ‑ it is night (VII)
wâpan ‑ it is dawn (VII)wapâs ‑ narrowswapâsihk ‑ at the narrows
Question #1: tânispîhk ôma kâ-kî-itahkamikahk?
Question #2: tânitê kâ-kî-nitawi-papâmiskâcik ôki?
Question #3: tânitê kâ-kî-ati-kapêsicik nistam kâ-tipiskâyik?
Question #4: tânispîhk kîhtwâm kâ-kî-ati-pôsicik?
Question #5: tânitê kâ-takocimêcik?
Question #6: tânisi kâ-isi-têpwêyit otôtêma?
Question #7: ohcistin cî cîmân?
Question #8: kîkwây kâ-ohci-mîsahahk cîmân?
Question #9: ânwêhtamiyiwa cî otôtêma êwakoni pikiwa ta-mîsahamiyit cîmâna?
Question #10: awînihi kâ-kî-kiskinwahamâkot ta-isi-mîsahikâkêt pikiwa?