WELCOME TO THE STORYTELLER

Story Selection

O. Kindness - ᑭᓭᐋᐧᑎᓯᐃᐧᐣ - kisêwâtisiwin

kayâs kâ‑kî‑awâsisiwiyâhk nikî‑wîcihinân nohtâwîpan ta‑nikohtawât atâwêwikimâwa. osâm piko kapê‑nîpin nikî‑nikohtânân natimihk nîkinâhk ohci. nohtâwîpan kî‑kâh‑kîskatahahtikwêw êkwa niyanân nikî‑nâsipêyâwatânân anihi mihta. nikî‑sôhki‑atoskânân mâna. piyisk mihcêt mihta nikî‑âwatânân êkwa mihtot nikî‑osîhtânân. nîstâw nikî‑pê‑wîcihikonân ta‑otâpêt otôtihk ohci, ta‑sakahpitahk anima mihtot otôtihk. nikî‑itikawinân ta‑pôsiyâhk ôsihk mâka nikî‑akâwâtênân tahkohc mihtotihk ta‑pôsiyâhk. kî‑pâhpisiw nohtâwîpaninân mâka nikî‑pakitinikonân tahkohc mihtotihk ta‑pôsiyâhk. wahwâ! kwayask kî‑môcikan!

ᑲᔮᐢ ᑳᑮ ᐊᐚᓯᓯᐏᔮᕽ ᓂᑮ ᐑᒋᐦᐃᓈᐣ ᓄᐦᑖᐑᐸᐣ ᑕ ᓂᑯᐦᑕᐚᐟ ᐊᑖᐍᐏᑭᒫᐘ᙮ ᐅᓵᒼ ᐱᑯ ᑲᐯ ᓃᐱᐣ ᓂᑮ ᓂᑯᐦᑖᓈᐣ ᓇᑎᒥᕽ ᓃᑭᓈᕽ ᐅᐦᒋ᙮ ᓄᐦᑖᐑᐸᐣ ᑮ ᑳᐦ ᑮᐢᑲᑕᐦᐊᐦᑎᑵᐤ ᐁᑿ ᓂᔭᓈᐣ ᓂᑮ ᓈᓯᐯᔮᐘᑖᓈᐣ ᐊᓂᐦᐃ ᒥᐦᑕ᙮ ᓂᑮ ᓲᐦᑭ ᐊᑐᐢᑳᓈᐣ ᒫᓇ᙮ ᐱᔨᐢᐠ ᒥᐦᒉᐟ ᒥᐦᑕ ᓂᑮ ᐋᐘᑖᓈᐣ ᐁᑿ ᒥᐦᑐᐟ ᓂᑮ ᐅᓰᐦᑖᓈᐣ᙮ ᓃᐢᑖᐤ ᓂᑮ ᐯ ᐑᒋᐦᐃᑯᓈᐣ ᑕ ᐅᑖᐯᐟ ᐅᑑᑎᕽ ᐅᐦᒋ, ᑕ ᓴᑲᐦᐱᑕᕽ ᐊᓂᒪ ᒥᐦᑐᐟ ᐅᑑᑎᕽ᙮ ᓂᑮ ᐃᑎᑲᐏᓈᐣ ᑕ ᐴᓯᔮᕽ ᐆᓯᕽ ᒫᑲ ᓂᑮ ᐊᑳᐚᑌᓈᐣ ᑕᐦᑯᐦᐨ ᒥᐦᑐᑎᕽ ᑕ ᐴᓯᔮᕽ᙮ ᑮ ᐹᐦᐱᓯᐤ ᓄᐦᑖᐑᐸᓂᓈᐣ ᒫᑲ ᓂᑮ ᐸᑭᑎᓂᑯᓈᐣ ᑕᐦᑯᐦᐨ ᒥᐦᑐᑎᕽ ᑕ ᐴᓯᔮᕽ᙮ ᐘᐦᐚ! ᑿᔭᐢᐠ ᑮ ᒨᒋᑲᐣ!

A long time ago when we were children we helped our father to cut wood for the store keeper. We worked almost all summer at cutting wood upriver from our home. My father would chop down the trees and we would haul them down to the river. We worked hard. Eventually we had a lot of wood, so we made a raft. My brother‑in‑law came to help us to drag the raft with his motor boat, to tie the raft to his boat. We were told to get into the boat but we wanted to ride on top of the raft. My father laughed but he let us ride on top of the raft. Holy! It was a lot of fun.

WORDS
akâwâta ‑ desire s.t. (VTI‑1)anima ‑ thatatâwêwikimâwa ‑ store manager
âwatâ ‑ haul s.t. (VAIt)kâh‑kîskatahahtikwê ‑ cut down trees (VAI)
kapê‑nîpin ‑ all summermihcêt ‑ manymihta ‑ firewood (pl)
mihtot ‑ raftmihtotihk ‑ in the raftnâsipêyâwatâ ‑ haul it to the shore (VAIt)
natimihk ‑ up rivernikî‑itikawinân ‑ we were told (VTA‑inv)
nîkinâhk ‑ at our homenikohtaw ‑ make firewood for s.o. (VTA)
nikohtê ‑ make firewood (VAI)nîstâw ‑ my brother‑in‑lawnohtâwîpan ‑ my late father
nohtâwîpaninân ‑ our late fatherosâm piko ‑ almost like
ôsihk ‑ in the boatosîhtâ ‑ make it (VAIt)otâpê ‑ drag (VAI)
otôtihk ‑ in his/her boatpâhpisi ‑ smile (VAI)pakitin ‑ allow s.o. (VTA)
sakahpita ‑ tie s.t. (VTI‑1)sôhki‑ ‑ hardtahkohc ‑ on top of
ta‑pôsiyâhk ‑ to board, to go on a boat/canoe (VAI)wîcih ‑ help s.o. (VTA)
Question #1: tânispîhk ôma kâ-kî-itahkamikahk?
Question #2: tânisi kâ-wî-isi-wîcihâcik ohtâwîwâwa ôki?
Question #3: awîna kâ-kî-atoskêhowêt?
Question #4: osâm piko cî kapê-nîpin kî-nikohtêwak?
Question #5: awîna kâ-kî-kîskatahahtikwêt?
Question #6: awîniki kâ-kî-nâsipêyâwatâcik mihta?
Question #7: kî-sôhki-atoskêwak cî mâna?
Question #8: kîkwây kâ-kî-osîhtâcik?
Question #9: awîna kâ-pê-wîcihowêt?
Question #10: kîkwây kâ-akâwâtahkik ta-itôtahkik ôki nâpêsisak?