WELCOME TO THE STORYTELLER

Story Selection

N. Faith - ᑖᐳᑫᔨᐦᑕᒧᐃᐧᐣ - tâpokêyihtamowin

kayâs kâ‑kî‑awâsisiwiyân nikî‑pâh‑pimohtêhonân mâna misiwê itê mâhtâwi‑sîpîhk. pêyakwâw ê‑sîkwahk nikî‑wâpamânân môswa ê‑âsowahahk sâkahikan. kêsiskaw kî‑otihtinam pîminahkwân nohcâwîs êkwa kî‑ati‑tâpakwê‑wêpinêw êwakoni môswa. mâka ana môswa kwayask nikî‑sêkihik ayisk mêtoni kêhciwâk cîmânihk ita kâ‑apiwak ê‑pê‑isicimêt. piyisk âtawiya kî‑nipahêw êwakoni môswa nohcâwîs ê‑mwayî‑kwatapiskamwak cîmânis ispîhk kâ‑kî‑kakwê‑tapasîhak ana môswa.  awîna êtokwê nawac kî‑sêkisiw, niya awêkâ cî ana môswa? matwân cî ê‑kî‑nitawi‑wâpamât nôsê‑môswa ministikohk ita kâ‑kî‑nihtâwikiyit oskâyisisa?

ᑲᔮᐢ ᑳ ᑮ ᐊᐚᓯᓯᐏᔮᐣ ᓂᑮ ᐹᐦ ᐱᒧᐦᑌᐦᐅᓈᐣ ᒫᓇ ᒥᓯᐍ ᐃᑌ ᒫᐦᑖᐏ ᓰᐲᕽ᙮ ᐯᔭᒁᐤ ᐁ ᓰᑿᕽ ᓂᑮ ᐚᐸᒫᓈᐣ ᒨᔁ ᐁ ᐋᓱᐘᐦᐊᕽ ᓵᑲᐦᐃᑲᐣ᙮ ᑫᓯᐢᑲᐤ ᑮ ᐅᑎᐦᑎᓇᒼ ᐲᒥᓇᐦᒁᐣ ᓄᐦᒑᐑᐢ ᐁᑿ ᑮ ᐊᑎ ᑖᐸᑵᐍᐱᓀᐤ ᐁᐘᑯᓂ ᒨᔁ᙮ ᒫᑲ ᐊᓇ ᒨᔁ ᑿᔭᐢᐠ ᓂᑮ ᓰᑭᐦᐃᐠ ᐊᔨᐢᐠ ᒣᑐᓂ ᑫᐦᒋᐚᐠ ᒌᒫᓂᕽ ᐃᑕ ᑳ ᐊᐱᐘᐠ ᐁ ᐯ ᐃᓯᒋᒣᐟ᙮ ᐱᔨᐢᐠ ᐋᑕᐏᔭ ᑮ ᓂᐸᐦᐁᐤ ᐁᐘᑯᓂ ᒨᔁ ᓄᐦᒑᐑᐢ ᐁ ᒷᔩ ᑿᑕᐱᐢᑲᒷᐠ ᒌᒫᓂᐢ ᐃᐢᐲᕽ ᑳ ᑮ ᑲᑵ ᑕᐸᓰᐦᐊᐠ ᐊᓇ ᒨᔁ᙮ ᐊᐑᓇ ᐁᑐᑵ ᓇᐘᐨ ᑮᓭᑭᓯᐤ, ᓂᔭ ᐊᐍᑳ ᒌ ᐊᓇ ᒨᔁ? ᒪᑤᐣ ᒌ ᐁ ᑮ ᓂᑕᐏ ᐚᐸᒫᐟ ᓅᓭ ᒨᔁ ᒥᓂᐢᑎᑯᕽ ᐃᑕ ᑳ ᑮ ᓂᐦᑖᐏᑭᔨᐟ ᐅᐢᑳᔨᓯᓴ?

A long time ago when I was a child we travelled all over the Churchill River. One time, in the spring, we saw a moose crossing the waters of a lake. Quickly my uncle grabbed a rope and lassoes that moose. But that moose scared me because he would swim close to where I was sitting in the canoe. Eventually my uncle killed that moose before I tipped the canoe from my attempts at getting away from it. I wonder who was more scared, me or the moose? I wonder if it was going to go see a female moose on the island where the young moose was born?

WORDS
api ‑ sit (VAI)âtawiya ‑ at leastawêkâ‑cî ‑ orawîna êtokwê ‑ wonder who
cîmânis ‑ small canoeêwakoni ‑ that oneisicimê ‑ go toward (VAI)
kêhciwâk ‑ close to s.t.kêsiskaw ‑ in a hurry
kwatapiska ‑ tip it over by sudden movement (VTI‑1)
mâhtâwi‑sîpîhk ‑ at the Churchill Rivermatwân‑cî ‑ maybeministik ‑ island
misiwê ‑ all overmwayî‑ ‑ before (PV)nawac ‑ more sonihtâwiki ‑ be born (VAI)
nipah ‑ kill s.o. (VTA)nohcâwîs ‑ my unclenôsê‑môswa ‑ cow moose
oskâyisisa ‑ young moose, yearlingotihtina ‑ grab s.t. (VTI‑1)
pâh‑pimohtêho ‑ travel about (VAI)pîminahkwân ‑ ropesâkahikan ‑ lake
sîkih ‑ scare s.o. (VTA)sêkisi ‑ be scared (VAI)sîkwan ‑ It is spring (VII)
tâpakwê‑wêpin ‑ rope/snare s.o. with a rope (VTA)tapasîh ‑ flee from s.o. (VTA)
Question #1: tânispîhk ôma kâ-kî-itahkamikahk?
Question #2: tânitê kâ-kî-pâh-pimôtêhocik ôki?
Question #3: tânisi ê-ihkiniyik ispîhk kâ-wâpamâcik môswa?
Question #4: tânisi ana môswa ê-itôtahk?
Question #5: tânisi ohcâwîsa awa kâ-itôtamiyit?
Question #6: tânisi ê-wî-isi-âpacihtât pîminahkwân?
Question #7: tâpakwê-wêpinêw cî môswa pîminahkwân ohci?
Question #8: kî-sêkihik cî môswa ana nâpêsis?
Question #9: tânêhki ôhi môswa kâ-sêkihikot?
Question #10: kêkâc cî kî-kwatapiskam cîmânis awa?