WELCOME TO THE STORYTELLER

Story Selection

M. Sharing and Generosity - ᓂᑲᐧᑎᓯᐃᐧᐣ ᐁᑲᐧ ᒫᑎᓇᒫᑫᐃᐧᐣ - nikwatisiwin êkwa mâtinamâkêwin

nikiskisin kâ‑kî‑awâsisiwiyâhk nikî‑nitomikawinân niya mîna nistês ta‑nitawi‑nikwatisoyâhk. pêyak awa niwâhkômâkaninân ê‑kî‑nipahât môswa êkwa wâhyaw nôhcimihk sakâhk ê‑kî‑nakatât ê‑kî‑pê‑nâtât owâhkômâkana ta‑nikwatisoyit, êkosi mâna kayâs omâcîwak ê‑kî‑itôtahkik. tahto‑wîtisânîhtowinihk nitomêw kanakê pêyak nâpêsis ta‑nitawi‑nikwatisoyit. nistês kî‑wîsâmâw niwîtisânîhtowininâhk ohci êkwa nîsta nikî‑wîsâmikawin ta‑nâtamawak môso‑wiyâs pêyak nohkom kâ‑pêyako‑wîkit. wîpac ê‑kîkisêpâk nikî‑sipwêhtânân, niyanân nâpêsisak mîna nâpêwak. kinwêsk nôhcimihk sakâhk nikî‑pimohtânân. nikî‑môcikihtânân, ê‑âh‑âcimocik nâpêwak mîna ê‑nâh‑nanôyacihikoyâhkik. piyisk nitakohtânân minahowinihk. nâpêwak kî‑mâh‑manisâwâtêwak anihi môswa êkwa nikî‑âh‑asowatânân môso‑wiyâs nimaskimotininâhk. kâwi nikî‑kîwânân. ispîhk kâ‑takohtêyâhk nikapêsiwininâhk nikî‑wîhkohkânân. ana nohkom kâ‑kî‑pêtamawak wiyâs nikî‑kîsisamâk môso‑wiyâs, ê‑kî‑nawacîstamawit. wahwâ! kwayask nikî‑wîhkistên êwako môso‑wiyâs! kwayask mîna nikî‑môcikihtân êkospîhk kâkî‑nitawi‑nikwatisoyâhk.

ᓂᑭᐢᑭᓯᐣ ᑳ ᑮ ᐊᐚᓯᓯᐏᔮᕽ ᓂᑮ ᓂᑐᒥᑲᐏᓈᐣ ᓂᔭ ᒦᓇ ᓂᐢᑌᐢ ᑕ ᓂᑕᐏ ᓂᑿᑎᓱᔮᕽ᙮ ᐯᔭᐠ ᐊᐘ ᓂᐚᐦᑰᒫᑲᓂᓈᐣ ᐁ ᑮ ᓂᐸᐦᐋᐟ ᒨᔁ ᐁᑿ ᐚᐦᔭᐤ ᓅᐦᒋᒥᕽ ᓴᑳᕽ ᐁ ᑮ ᓇᑲᑖᐟ ᐁ ᑮ ᐯ ᓈᑖᐟ ᐅᐚᐦᑰᒫᑲᓇ ᑕ ᓂᑿᑎᓱᔨᐟ, ᐁᑯᓯ ᒫᓇ ᑲᔮᐢ ᐅᒫᒌᐘᐠ ᐁ ᑮ ᐃᑑᑕᐦᑭᐠ᙮ ᑕᐦᑐ ᐑᑎᓵᓃᐦᑐᐏᓂᕽ ᓂᑐᒣᐤ ᑲᓇᑫ ᐯᔭᐠ ᓈᐯᓯᐢ ᑕ ᓂᑕᐏ ᓂᑿᑎᓱᔨᐟ᙮ ᓂᐢᑌᐢ ᑮ ᐑᓵᒫᐤ ᓂᐑᑎᓵᓃᐦᑐᐏᓂᓈᕽ ᐅᐦᒋ ᐁᑿ ᓃᐢᑕ ᓂᑮ ᐑᓵᒥᑲᐏᐣ ᑕ ᓈᑕᒪᐘᐠ ᒨᓱ ᐏᔮᐢ ᐯᔭᐠ ᓄᐦᑯᒼ ᑳ ᐯᔭᑯᐑᑭᐟ᙮ ᐑᐸᐨ ᐁ ᑮᑭᓭᐹᐠ ᓂᑮ ᓯᐻᐦᑖᓈᐣ, ᓂᔭᓈᐣ ᓈᐯᓯᓴᐠ ᒦᓇ ᓈᐯᐘᐠ᙮ ᑭᓊᐢᐠ ᓅᐦᒋᒥᕽ ᓴᑳᕽ ᓂᑮ ᐱᒧᐦᑖᓈᐣ᙮ ᓂᑮ ᒨᒋᑭᐦᑖᓈᐣ, ᐁ ᐋᒋᒧᒋᐠ ᓈᐯᐘᐠ ᒦᓇ ᐁ ᓈᐦ ᓇᓅᔭᒋᐦᐃᑯᔮᐦᑭᐠ᙮ ᐱᔨᐢᐠ ᓂᑕᑯᐦᑖᓈᐣ ᒥᓇᐦᐅᐏᓂᕽ᙮ ᓈᐯᐘᐠ ᑮ ᒫᐦ ᒪᓂᓵᐚᑌᐘᐠ ᐊᓂᐦᐃ ᒨᔁ ᐁᑿ ᓂᑮ ᐋᓱᐘᑖᓈᐣ ᒨᓱ ᐏᔮᐢ ᓂᒪᐢᑭᒧᑎᓂᓈᕽ᙮ ᑳᐏ ᓂᑮ ᑮᐚᓈᐣ᙮ ᐃᐢᐲᕽ ᑳ ᑕᑯᐦᑌᔮᕽ ᓂᑲᐯᓯᐏᓂᓈᕽ ᓂᑮ ᐑᐦᑯᐦᑳᓈᐣ᙮ ᐊᓇ ᓄᐦᑯᒼ ᑳ ᑮ ᐯᑕᒪᐘᐠ ᐏᔮᐢ ᓂᑮ ᑮᓯᓴᒫᐠ ᒨᓱ ᐏᔮᐢ, ᐁ ᑮ ᓇᐘᒌᐢᑕᒪᐏᐟ᙮ ᐘᐦᐚ! ᑿᔭᐢᐠ ᓂᑮ ᐑᐦᑭᐢᑌᐣ ᐁᐘᑯ ᒨᓱ ᐏᔮᐢ! ᑿᔭᐢᐠ ᒦᓇ ᓂᑮ ᒨᒋᑭᐦᑖᐣ ᐁᑯᐢᐲᕽ ᑳᑮ ᓂᑕᐏ ᓂᑿᑎᓱᔮᕽ᙮

I remember when we were children, me and my older brother, we were invited to go fetch meat from a kill. One of my relatives had killed a moose and it was deep in the forest where he had left it to come get his relatives to go fetch the meat, this is what hunters did a long time ago. From every family he invited at least one boy to go fetch meat. My older brother was invited from my family and I was also invited so I can fetch moose‑meat for a grandmother who lived alone. Early in the morning we left, us boys and the men. We walked in the forst for a long time. We had fun, the men would tell stories and they would tease us boys. We eventually arrived at the kill‑site. The men cut up the moose and we filled our bags with moose‑meat. We went back home. When we arrived at out camp we made a feast. That grandmother for whom I brought moose‑meat cooked moose‑meat for me, she had roasted it for me on a stick. Holy! I really liked the taste of that moose‑meat. I had lots of fun at that time when we went to fetch meat at the killing site.

WORDS
âh‑âcimo ‑ tell stories (VAI)âh‑asowatâ ‑ place in a bag (VAI‑t)
êkosi mâna ‑ that is the way usuallyêkospîhk ‑ at that time
kanakê ‑ at leastkayâs ‑ long agokîkisêpâw ‑ it is morning (VII)
kîsisamaw ‑ cook s.t. for s.o. (VTA)kiskisi ‑ remember (VAI)
mâh‑manisâwât ‑ cut s.o. (VTA)maskimot ‑ bag
minahowinihk ‑ at the place of the killmôcikihtâ ‑ have fun (VAI)
môswa ‑ moosenâh‑nanôyacihikoyâhkik ‑ they tease us (VTA‑inv)
nakat ‑ leave s.o. (VTA)nâpêw ‑ man nât ‑ fetch s.o. (VTA)
nâtamaw ‑ fetch it for s.o. (VTA)nawacîstamaw ‑ roast s.t. for s.o. (VTA)
nikapêsiwininâhk ‑ at our campnikwatiso ‑ fetch meat from a killing place (VAI)
nipah ‑ kill s.o. (VTA)nîsta ‑ me toonistês ‑ my older brother
nitom ‑ invite (VTA)nitomikawi ‑ be called, be invited (VAI)
nôhcimihk ‑ in land, in the forestnohkom ‑ my grandmother omâcîw ‑ a hunter
pêtamaw ‑ bring s.t. for s.o. (VTA)pêyako‑wîki ‑ live alone (VAI)
pimohtê ‑ walk (VAI)sipwêhtê‑ leave (VAI)
tahto‑wîtisânîhtowinihk ‑ from every familytakohtê ‑ arrive by foot (VAI)
wâhyaw ‑ farwîhkista ‑ like the taste of s.t. (VTI‑1)wîhkohkê ‑ put on a feast (VAI)
wîsâm ‑ invite s.o. (VTA)
Question #1: tânispîhk ôma kâ-kî-itahkamikahk?
Question #2: awîniki kâ-kî-nitomihcik ta-nitawi-nikwatisocik?
Question #3: awîna kâ-kî-nipahât môswa?
Question #4: tânitê kâ-kî-nakatât môswa?
Question #5: tânêhki kâ-kî-nakatât êkotê môswa?
Question #6: tânisi mâna kayâs omâcîwak kâ-kî-itôtahkik?
Question #7: awîna kâ-kî-wîsâmiht ta-nâtamawât ohkoma môso-wiyâs?
Question #8: tânispîhk kâ-kî-sipwêhtêcik ôki?
Question #9: kinwêsk cî mâna sakâhk kî-pimohtêwak?
Question #10: tânisi kâ-kî-isi-môcikihtâcik ôki?