WELCOME TO THE STORYTELLER

Story Selection

L. Humility - ᑕᐸᐦᑌᔨᒥᓱᐃᐧᐣ - tapahtêyimisowin

This is a story I heard as a child, I think….but I may have stolen it:

pêyakwâw êsa wîsahkêcâhk kî‑pêhtam âcimowin, ê‑âcimimiht oskinîkiwa mistahi ê‑itêyimisoyit, ê‑kî‑kihcêyimot awa oskinîkiw.  ê‑kakwê‑wîkimihiht êsa awa oskinîkiw, ê‑kakwê‑mêkiskwêwêhikot iyiniwa, mâka tahtwâw kâ‑pê‑asotamâht iskwêwa ta‑wîkimât, âtawêyimêw! êwako ôma âcimowin kâ‑pêhtahk wîsahkêcâhk.

Once Wîshkêcâhk heard a story about a young man who thought highly of himself, this young man was conceited. People were trying to marry him off, the people were trying to offer him young women to marry but every time a young woman was offered for marriage he would reject her. This is the story Wîsahkêcâhk hears.

êkwâni, nitawâpênikêw awa, mahtêsa tâpwê. takosin ihtâwinihk ita awa kâ‑kî‑âcimiht oskinîkiw. sakâhk ohci kâ‑kîmôtâpit, kâ‑wâpamât oskinîkiwa akâmi‑sîpîhk, wâsakâm sîpîhk ê‑matwê‑kanawâpamisoyit nipîhk. mêtoni kinwêsk kanawâpamêw ôhi oskinîkiwa, osâm piko kapê‑kîsik. mâmaskâtêw ôhi oskinîkiwa kâ‑itahkamikisiyit, kapê‑kîsik nipîhk ê‑kitâpamisoyit, êyikohk mistahi ê‑itêyimisoyit! nama nânitaw kotak kîkway atoskâtamiyiwa, nama‑nânitaw itâpatisiyiwa. êkwâni êkota ohci pasikôw wîsahkêcâhk ê‑mâmitonêyihtahk tânisi takî‑isi‑wawiyasihât ôhi oskinîkiwa.

So then he sets off to check up on this, to see if it was true. He arrives at the place where the people were living where the young man lived, according to the story. From a bush he looks on in secret, when he sees the young man across the river, along the shore of the river, he sees him looking at himself in the water. For a long time he watches this young man, almost all day! He wonders about the young man, about his actions, all day looking at himself in the water, thinking so highly of himself. He works at nothing else, he is good for nothing! From there Wîsahkêcâhk gets up wondering what he can do to play a trick on the young man.

kêtahtawê pêyak kîsikâw, êskwâ ê‑kâh‑kitâpamisot nipîhk awa oskinîkiw kâ‑wâpamât pêyak oskinîkiskwêwa akâmi‑sîpîhk ê‑matwê‑kanâcihoyit. wahwâ! akâwâtêw ôhi oskinîkiskwêwa êyikohk ê‑kî‑miyonâkosiyit. sêmâk nâtêw ohtâwiya ta‑itwêstamâkot ayisk ê‑nohtê‑wîkimât anihi oskinîkiskwêwa. mêtoni kinwêsîs êyikohk kâ‑kaskimiht awa oskinîkiskwêw ta‑wîkimât ôhi oskinîkiwa. êkwâni mâka, piyisk wîkihtowak ôki. kwayask miywêyihtam awa oskinîkiw ê‑wîkimât ôhi kâ‑mâwaci‑miyonâkosiyit oskinîkiskwêwa. êkwa ispîhk kâ‑wîhkihtocik ati‑ocêmêw oski‑wîwa, mwêhci kâ‑ocêmât kâ‑ati‑mîskotinâkosiyit, ê‑ati‑nâpêwinâkosiyit! wahwâ! nisitawinawêw wîsahkêcâhkwa! wîsahkêcâhk êsa ê‑kî‑iskwêwisîhot ta‑wîkimât ôhi oskinîkiwa mistahi kâ‑itêyimisoyit.

As it came about, one day, while the young man was looking at himself in the water, he sees a young woman across the river, cleansing herself. Holy! He desires this young woman, so beautiful was she! Immediately he goes to get his father to speak for him because he wants to marry this young woman. It takes a long time for the young woman to be convinced for her to marry the young man. Eventually, however, they marry. The man was very happy for marrying this most beautiful young woman. And when it was time for the wedding feast he begins to kiss his new wife, just when he was going to kiss her, she begins to change her looks, she begins to look like a man! Holy! He recognizes Wîsahkêcâhk. Apparently Wîsahkêcâhk had dressed like a woman to marry this young man who thought so highly of himself.

Syllabics

ᐯᔭᒁᐤ ᐁᓴ ᐑᓴᐦᑫᒑᕽ ᑮ ᐯᐦᑕᒼ ᐋᒋᒧᐏᐣ, ᐁ ᐋᒋᒥᒥᐦᐟ ᐅᐢᑭᓃᑭᐘ ᒥᐢᑕᐦᐃ ᐁ ᐃᑌᔨᒥᓱᔨᐟ, ᐁ ᑮ ᑭᐦᒉᔨᒧᐟ ᐊᐘ ᐅᐢᑭᓃᑭᐤ᙮ ᐁ ᑲᑵ ᐑᑭᒥᐦᐃᐦᐟ ᐁᓴ ᐊᐘ ᐅᐢᑭᓃᑭᐤ, ᐁ ᑲᑵ ᒣᑭᐢᑵᐍᐦᐃᑯᐟ ᐃᔨᓂᐘ, ᒫᑲ ᑕᐦᑤᐤ ᑳ ᐯ ᐊᓱᑕᒫᐦᐟ ᐃᐢᑵᐘ ᑕ ᐑᑭᒫᐟ, ᐋᑕᐍᔨᒣᐤ! ᐁᐘᑯ ᐆᒪ ᐋᒋᒧᐏᐣ ᑳ ᐯᐦᑕᕽ ᐑᓴᐦᑫᒑᕽ᙮
ᐁᒁᓂ, ᓂᑕᐚᐯᓂᑫᐤ ᐊᐘ, ᒪᐦᑌᓴ ᑖᐻ᙮ ᑕᑯᓯᐣ ᐃᐦᑖᐏᓂᕽ ᐃᑕ ᐊᐘ ᑳ ᑮ ᐋᒋᒥᐦᐟ ᐅᐢᑭᓃᑭᐤ᙮ ᓴᑳᕽ ᐅᐦᒋ ᑳ ᑮᒨᑖᐱᐟ, ᑳ ᐚᐸᒫᐟ ᐅᐢᑭᓃᑭᐘ ᐊᑳᒥ ᓰᐲᕽ, ᐚᓴᑳᒼ ᓰᐲᕽ ᐁ ᒪᑘ ᑲᓇᐚᐸᒥᓱᔨᐟ ᓂᐲᕽ᙮ ᒣᑐᓂ ᑭᓊᐢᐠ ᑲᓇᐚᐸᒣᐤ ᐆᐦᐃ ᐅᐢᑭᓃᑭᐘ, ᐅᓵᒼ ᐱᑯ ᑲᐯ ᑮᓯᐠ᙮ ᒫᒪᐢᑳᑌᐤ ᐆᐦᐃ ᐅᐢᑭᓃᑭᐘ ᑳ ᐃᑕᐦᑲᒥᑭᓯᔨᐟ, ᑲᐯ ᑮᓯᐠ ᓂᐲᕽ ᐁ ᑭᑖᐸᒥᓱᔨᐟ, ᐁᔨᑯᕽ ᒥᐢᑕᐦᐃ ᐁ ᐃᑌᔨᒥᓱᔨᐟ! ᓇᒪ ᓈᓂᑕᐤ ᑯᑕᐠ ᑮᑿᕀ ᐊᑐᐢᑳᑕᒥᔨᐘ, ᓇᒪ ᓈᓂᑕᐤ ᐃᑖᐸᑎᓯᔨᐘ᙮ ᐁᒁᓂ ᐁᑯᑕ ᐅᐦᒋ ᐸᓯᑰᐤ ᐑᓴᐦᑫᒑᕽ ᐁ ᒫᒥᑐᓀᔨᐦᑕᕽ ᑖᓂᓯ ᑕᑮ ᐃᓯ ᐘᐏᔭᓯᐦᐋᐟ ᐆᐦᐃ ᐅᐢᑭᓃᑭᐘ᙮
ᑫᑕᐦᑕᐍ ᐯᔭᐠ ᑮᓯᑳᐤ, ᐁᐢᒁ ᐁ ᑳᐦ ᑭᑖᐸᒥᓱᐟ ᓂᐲᕽ ᐊᐘ ᐅᐢᑭᓃᑭᐤ ᑳ ᐚᐸᒫᐟ ᐯᔭᐠ ᐅᐢᑭᓃᑭᐢᑵᐘ ᐊᑳᒥ ᓰᐲᕽ ᐁ ᒪᑘ ᑲᓈᒋᐦᐅᔨᐟ᙮ ᐘᐦᐚ! ᐊᑳᐚᑌᐤ ᐆᐦᐃ ᐅᐢᑭᓃᑭᐢᑵᐘ ᐁᔨᑯᕽ ᐁ ᑮ ᒥᔪ ᓈᑯᓯᔨᐟ᙮ ᓭᒫᐠ ᓈᑌᐤ ᐅᐦᑖᐏᔭ ᑕ ᐃᑘᐢᑕᒫᑯᐟ ᐊᔨᐢᐠ ᐁ ᓄᐦᑌ ᐑᑭᒫᐟ ᐊᓂᐦᐃ ᐅᐢᑭᓃᑭᐢᑵᐘ᙮ ᒣᑐᓂ ᑭᓊᓰᐢ ᐁᔨᑯᕽ ᑳ ᑲᐢᑭᒥᐦᐟ ᐊᐘ ᐅᐢᑭᓃᑭᐢᑵᐤ ᑕ ᐑᑭᒫᐟ ᐆᐦᐃ ᐅᐢᑭᓃᑭᐘ᙮ ᐁᒁᓂ ᒫᑲ, ᐱᔨᐢᐠ ᐑᑭᐦᑐᐘᐠ ᐆᑭ᙮ ᑿᔭᐢᐠ ᒥᔰᔨᐦᑕᒼ ᐊᐘ ᐅᐢᑭᓃᑭᐤ ᐁ ᐑᑭᒫᐟ ᐆᐦᐃ ᑳ ᒫᐘᒋ ᒥᔪᓈᑯᓯᔨᐟ ᐅᐢᑭᓃᑭᐢᑵᐘ᙮ ᐁᑿ ᐃᐢᐲᕽ ᑳ ᐑᐦᑭᐦᑐᒋᐠ ᐊᑎ ᐅᒉᒣᐤ ᐅᐢᑭ ᐑᐘ, ᒭᐦᒋ ᑳ ᐅᒉᒫᐟ ᑳ ᐊᑎ ᒦᐢᑯᑎᓈᑯᓯᔨᐟ, ᐁ ᐊᑎ ᓈᐯᐏᓈᑯᓯᔨᐟ! ᐘᐦᐚ! ᓂᓯᑕᐏᓇᐍᐤ ᐑᓴᐦᑫᒑᐦᑿ! ᐑᓴᐦᑫᒑᕽ ᐁᓴ ᐁ ᑮ ᐃᐢᑵᐏᓰᐦᐅᐟ ᑕ ᐑᑭᒫᐟ ᐆᐦᐃ ᐅᐢᑭᓃᑭᐘ ᒥᐢᑕᐦᐃ ᑳ ᐃᑌᔨᒥᓱᔨᐟ᙮

WORDS
âcimowin ‑ storyakâmi‑sîpîhk ‑ across the river
akâwâtêw ‑ he/she desires s.o. (VTA)âtawêyimêw ‑ he/she rejects s.o. (VTA)
atoskâta ‑ work at it (VTI‑1)ê‑âcimimiht ‑ stories are told about s.o.
ê‑kâh‑kitâpamisot ‑ she/he looks at him/herself (VTA‑inv)
ê‑kakwê‑mêkiskwêwêhikot ‑ they try to give him a woman to wife (VAI)
ê‑kakwê‑wîkimihiht ‑ they try to marry him/her off (VTA)
êkota ‑ thereêkwa ispîhk ‑ and whenêkwâni ‑ thenêkwâni mâka ‑ but then
ê‑nohtê‑wîkimât ‑ he/she wants to marry s.o. (VTA)êsa ‑ evidentally
êskwâ ‑ whileêwako ‑ that oneê‑wîkimât ‑ she/he marries s.o. (VTA)
êyikohk ‑ so much thatihtâwinihk ‑ villageiskwêw ‑ woman
iskwêwisîho ‑ dress as a woman (VAI)itâpatisi ‑ be useful in some way (VAI)
itêyimiso ‑ think yourself that way (VAI)kâ‑kaskimiht ‑ he/she is convinced (VTA)
kâ‑kî‑âcimiht ‑ stories were told about s.o. (VTA)
kâ‑mâwaci‑miyonâkosiyit oskinîkiskwêwa ‑ the most beautiful young woman
kanâciho ‑ clean self (VAI) kanawâpam ‑ look at s.o. (VTA)
kanawâpamiso ‑ look at yourself (VTA‑refl)
kâ‑pê‑asotamâht ‑ that which is promised s.o. (VTA)
kâ‑wîhkihtocik ‑ when they marry (VAI)kêtahtawê ‑ suddenlykihcêyimo ‑ brag (VAI)
kîmôtâpi ‑ sneak a peek (VAI)kinwêsîs ‑ for quite awhilekinwêsk ‑ a long time
kîsikâw ‑ it is day (VII)kitâpamiso ‑ look at yourself (VTA‑rfl)
kotak kîkway ‑ another thingkwayask miywêyihtam ‑ he/she is very happy
mahtêsa ‑ let’s see thenmâmaskâtêw ‑ he/she wonders about s.o.
mâmitonêyihta ‑ think about it (VTI‑1)matwê‑ ‑ something happens in the distance
mîskotinâkosi ‑ looks different (VAI)mistahi ‑ a lot
mistahi ê‑itêyimisoyit ‑ he/she thinks highly of her/his self
miyonâkosiw ‑ she/he is beautifulmwêhci ‑ just when
nama nânitaw ‑ nothing aboutnâpêwinâkosi ‑ look like a man (VAI)
nâtêw ‑ he/she fetches (goes toward) s.o. (VTA)nipîhk ‑ in the water
nisitawinawêw ‑ she/he recognizes s.o. (VTA)nitawâpênikê ‑ go check it out (VAI)
ocêm ‑ kiss s.o. (VTA)ôhi ‑ theseohtâwiya ‑ her/his father
ôki ‑ theseôma ‑ thisosâm piko ‑ mostly, mainlyoskinîkiskwêw ‑ young woman
oskinîkiw ‑ young manoski‑wîwa ‑ his new wifepasikô ‑ stand up (VAI)
pêhta ‑ hear it (VTI‑1)sêmâk ‑ right awaysîpîhk ‑ in the river
tahtwâw ‑ every timeta‑itwêstamâkot ‑ to speak for him, on his behalf (VTA‑inv)
takî‑isi‑wawiyasihât ‑ to be able to play a trick on s.o. (VAI)
takosin ‑ he/she arrives (VAI)tâpwê ‑ trueta‑wîkimât ‑ to marry s.o.
wâsakâm ‑ around/along the shorewîkihtowak ‑ they marry (VAI)
Question #1: kêko âcimowina awa wîsahkêcâhk kâ-kî-pêhtahk?
Question #2: tânisi mâna awa oskinîkiw kâ-itôtahk ispîhk kâ-asotamâht iskwêwa ta-wîkimât?
Question #3: tânitê ohci kâ-kîmôtâpit wîsahkêcâhk?
Question #4: tânitê kâ-wâpamât oskinîkiwa?
Question #5: tânisi kâ-itôtamiyit oskinîkiwa?
Question #6: kîkwây kâ-mâmitonêyihtahk wîsahkêcâhk?
Question #7: tânita awa oskinîkiw kâ-kitâpimisot ispîhk kâ-wâpamât oskinîkiskwêwa?
Question #8: akâwâtêw cî ôhi oskinîkiskwêwa?
Question #9: tânisi ohtâwiya kâ-itôtamiyit?
Question #10: wîkimêw cî wîsahkêcâhkwa awa oskinîkiw mistahi kâ-itêyimisot?