WELCOME TO THE STORYTELLER

Story Selection

K. Protocol: age appropriate conduct - ᑲ ᐃᐢᐱᑎᓯᕁ ᐃᓰᐦᒋᑫᐃᐧ - ka-ispitisihk isîhcikêwin

kayâs mâna mihcêtwâw nikî‑nitawiminânân natimihk ita ohci kâ‑kî‑wîkiyâhk. niya, nîtisânak, nikâwiy êkwa pêyak nohkom nikî‑pôsinân mâna cîmânihk natimihk ê‑isicimêyâhk ta‑nitawiminêyâhk nôhcimihk ita ê‑ispatinâk. nikî‑kospînân mâna êkwa nikî‑mâh‑mawisonân. namôya mâna kinwêsk âsay kâ‑iskatêyihtamâhk ta‑mawisoyâhk, niya, nistês êkwa pêyak nisîmis. nikî‑mâh‑mâci‑mêtawânân êskwâ ê‑mawisocik nikâwiy, nohkom, êkwa nisîmisak, aniki iskwêsisak. mêtoni mâna kapê‑kîsik ê‑mâh‑mêtawêyâhk. piyisk kâ‑ati‑otâkosik nitêpwâtikonân nikâwiy êkwa kâ‑takopahtâyâhk nititikonân ta‑nayahtamâhk mînisa nâsipêtimihk isi. mêtoni mâna mistahi miscikowacisa ê‑kî‑sâh‑sâkaskinahtâcik iyinimina ohci. kî‑kosikwanwa mâna anihi mînisa êkwa wâhyaw ta‑isi‑nayahtamâhk nâsipêtimihk isi mâka namôya nânitaw nikî‑itêyihtênân ayisk êkosi mâna kapê ê‑kî‑isi‑atoskêhikawiyâhk niyanân nâpêsisak.

ᑲᔮᐢ ᒫᓇ ᒥᐦᒉᑤᐤ ᓂᑮ ᓂᑕᐏᒥᓈᓈᐣ ᓇᑎᒥᕽ ᐃᑕ ᐅᐦᒋ ᑳ ᑮ ᐑᑭᔮᕽ᙮ ᓂᔭ, ᓃᑎᓵᓇᐠ, ᓂᑳᐏᕀ ᐁᑿ ᐯᔭᐠ ᓄᐦᑯᒼ ᓂᑮ ᐴᓯᓈᐣ ᒫᓇ ᒌᒫᓂᕽ ᓇᑎᒥᕽ ᐁ ᐃᓯ ᒋᒣᔮᕽ ᑕ ᓂᑕᐏᒥᓀᔮᕽ ᓅᐦᒋᒥᕽ ᐃᑕ ᐁ ᐃᐢᐸᑎᓈᐠ᙮ ᓂᑮ ᑯᐢᐲᓈᐣ ᒫᓇ ᐁᑿ ᓂᑮ ᒫᐦ ᒪᐏᓱᓈᐣ᙮ ᓇᒨᔭ ᒫᓇ ᑭᓊᐢᐠ ᐋᓴᕀ ᑳ ᐃᐢᑲᑌᔨᐦᑕᒫᕽ ᑕ ᒪᐏᓱᔮᕽ, ᓂᔭ, ᓂᐢᑌᐢ ᐁᑿ ᐯᔭᐠ ᓂᓰᒥᐢ᙮ ᓂᑮ ᒫᐦ ᒫᒋ ᒣᑕᐚᓈᐣ ᐁᐢᒁ ᐁ ᒪᐏᓱᒋᐠ ᓂᑳᐏᕀ, ᓄᐦᑯᒼ ᐁᑿ ᓂᓰᒥᓴᐠ, ᐊᓂᑭ ᐃᐢᑵᓯᓴᐠ᙮ ᒣᑐᓂ ᒫᓇ ᑲᐯ ᑮᓯᐠ ᐁ ᒫᐦ ᒣᑕᐍᔮᕽ᙮ ᐱᔨᐢᐠ ᑳ ᐊᑎ ᐅᑖᑯᓯᐠ ᓂᑌᑇᑎᑯᓈᐣ ᓂᑳᐏᕀ ᐁᑿ ᑳ ᑕᑯᐸᐦᑖᔮᕽ ᓂᑎᑎᑯᓈᐣ ᑕ ᓇᔭᐦᑕᒫᕽ ᒦᓂᓴ ᓈᓯᐯᑎᒥᕽ ᐃᓯ᙮ ᒣᑐᓂ ᒫᓇ ᒥᐢᑕᐦᐃ ᒥᐢᒋᑯᐘᒋᓴ ᐁ ᑮ ᓵᐦ ᓵᑲᐢᑭᓇᐦᑖᒋᐠ ᐃᔨᓂᒥᓇ ᐅᐦᒋ᙮ ᑮ ᑯᓯᑿᓌ ᒫᓇ ᐊᓂᐦᐃ ᒦᓂᓴ ᐁᑿ ᐚᐦᔭᐤ ᑕ ᐃᓯ ᓇᔭᐦᑕᒫᕽ ᓈᓯᐯᑎᒥᕽ ᐃᓯ ᒫᑲ ᓇᒨᔭ ᓈᓂᑕᐤ ᓂᑮ ᐃᑌᔨᐦᑌᓈᐣ ᐊᔨᐢᐠ ᐁᑯᓯ ᒫᓇ ᑲᐯ ᐁ ᑮ ᐃᓯ ᐊᑐᐢᑫᐦᐃᑲᐏᔮᕽ ᓂᔭᓈᐣ ᓈᐯᓯᓴᐠ᙮

A long time ago there were a lot of times we’d go berry picking up river from where we lived. Me, my siblings, my mother and one of my grandmothers went on board a canoe and paddled up‑river to go berry‑picking inland where there are high hills. We went inland into the bush and picked berries. It wasn’t long before I, my older brother and one of my younger siblings get tired of picking berries. We played while my mother, my grandmother and my younger siblings, those girls, picked berries. We played practically all day. Eventually, in the late afternoon our mother called for us and when we arrived running she told us to carry the berries on our backs to the shore of the lake. There were a lot of little boxes filled with blueberries. Those berries were heavy and we had to carry them far to the shore but we thought nothing of it because this is the way we boys were always made to work.

WORDS
anihi ‑ those onesaniki ‑ those onesâsay ‑ already
ê‑kî‑isi‑atoskêhikawiyâhk ‑ the way we were made to work
êkosi mâna ‑ that’s the way it was usuallyêskwâ ‑ while
isicimê ‑ canoe toward that way (VAI)iskatêyihta ‑ be bored with s.t. (VTI‑1)
iskwêsis ‑ girlispatinâw ‑ hillita ohci ‑ from where
itêyihta ‑ think thus (VTI‑1)iyinimina ‑ blue berrieskapê ‑ always
kapê‑kîsik ‑ all daykayâs ‑ long agokinwêsk ‑ a long time
kosikwanwa ‑ they are heavy (VII)kospî ‑ go into the forest (inland) (VAI)
mâh‑mawiso ‑ pick berries (VAI)mêtawê ‑ play (VAI)
mêtoni mâna ‑ it was somêtoni mâna mistahi ‑ there were so many
mihcêtwâw ‑ many timesmînisa ‑ berriesmiscikowacis ‑ small box
namôya mâna ‑ not usuallynâpêsis ‑ boynâsipêtimihk isi ‑ toward the shore
natimihk ‑ up rivernayahta ‑ carry s.t. on your back (VTI‑1)nikâwiy ‑ my mother
nisîmis ‑ my younger siblingnistês ‑ my older brother
nitawiminê ‑ go in search of berries (VAI)nitêpwâtikonân ‑ she/he calls us (VTA‑inv)
nîtisânak ‑ my siblingsnititikonân ‑ she/he tells us (VTA‑inv)
niyanân ‑ usnôhcimihk ‑ inland, into the forestnohkom ‑ my grandmother
otâkosin ‑ it is evening (VII)sâkaskinahtâ ‑ fill it up (VAIt)
takopahtâ ‑ arrive running (VAI)wâhyaw ‑ farwîki ‑ reside (VAI)
Question #1: tânisi mâna kâ-kî-itahkamikisicik ôki?
Question #2: tânitê mâna kâ-kî-nitawiminêcik?
Question #3: awîniki mâna kâ-kî-nitawiminêcik?
Question #4: ispatinâhk cî kâ-kî-nitawiminêcik?
Question #5: kî-ati-iskatêyihtamwak cî ta-mawisocik ôki nâpêsisak?
Question #6: tânisi kâ-kî-ati-itôtahkik nâpêsisak?
Question #7: kapê-kîsik cî mâna kî-mâh-mêtawêwak ôki nâpêsisak?
Question #8: tânisi kâ-kî-itôtahkik ispîhk kâ-otâkosiniyik?
Question #9: mistahi cî mâna kî-mawisowak ôki iskwêwak?
Question #10: tânisi mâna nâpêsisak kâ-kî-isi-atoskêhikawicik?