WELCOME TO THE STORYTELLER

Story Selection

B. kâ-papâmi-atâwêhk - ᑳ ᐸᐹᒥ ᐊᑖᐍᕽ - A shopping trip

Read the following text then answer the questions.

ispîhk kâ‑kî‑nikotwâso‑kîsikâk nikî‑nitawi‑papâmi‑atâwân. ayawina nikî‑nohtê‑atâwân. atâwêwikamikohk nikî‑isi‑pamihcikân. nikî‑kapân sêhkêpayîsihk ohci êkwa nikî‑pîhtokwân atâwêwikamikohk. otinikêwi‑âwacikan nikî‑nawasônên êkwa nikî‑ati‑papâmi‑atâwân ayawina. papêyahtak nikî‑yahkiwêpinên otinikêwi‑âwacikan. ayawina nikî‑nâtên. nikî‑otinâw ê‑sîpihkosit mitâs. nikî‑otinâwak ê‑kaskitêsicik asikanak êkwa mîna âtiht ê‑sîpihkosicik. nikî‑otinên ê‑mihkwâk papakowayân êkwa miskotâkay ê‑nîpâmâyâtahk. mwêhci ê‑wî‑otinakik tâpiskâkanak ê‑wâpiskisicik kâ‑wâpamak atâwêwikamik‑simâkanis ê‑kâh‑kîmôtâpamit. nipakitinâwak tâpiskâkanak, namôya katâc niwî‑otinâwak. mîciwina nikî‑ati‑nâtên. êkotê nikî‑isi‑pimitisahok ana atâwêwikamik‑simâkanis. kapê nikî‑pimitisahok awa atâwêwikamik‑simâkanis. mistahi mîciwin nikî‑asowatân nitonikêwi‑âwacikanihk. âhci piko nikî‑pimitisahok awa atâwêwikamik‑simâkanis. nikî‑otinên wâwa, askipwâwa, nanâtohk mînisa, êkwa nîpiya. nikî‑otinâwak pîswêhkasikanak, picikwâsak, mîna kohkôsiwiyin. âhci piko nikî‑pimitisahok awa atâwêwikamik‑simâkanis. nikî‑kisiwâhik! sôskwâc piko kîkway nikî‑ati‑asowatân nitonikêwi‑âwacikanihk. mêtoni ê‑kî‑ati‑sâkaskinahtâyân nitonikêwi‑âwacikan. êkosi nikî‑nakatên êkota. namôya katâc kîkway nikî‑atâwân êkota ohci. nikî‑wayawîn êkwa nikî‑pamihcikân kotakihk atâwêwikamikohk isi. misiwâc mihcêtinwa atâwêwikamikwa.

ᐃᐢᐲᕽ ᑳ ᑮ ᓂᑯᑤᓱ ᑮᓯᑳᐠ ᓂᑮ ᓂᑕᐏ ᐸᐹᒥ ᐊᑖᐚᐣ᙮ ᐊᔭᐏᓇ ᓂᑮ ᓄᐦᑌ ᐊᑖᐚᐣ᙮ ᐊᑖᐍᐏᑲᒥᑯᕽ ᓂᑮ ᐃᓯ ᐸᒥᐦᒋᑳᐣ᙮ ᓂᑮ ᑲᐹᐣ ᓭᐦᑫᐸᔩᓯᕽ ᐅᐦᒋ ᐁᑿ ᓂᑮ ᐲᐦᑐᒁᐣ ᐊᑖᐍᐏᑲᒥᑯᕽ᙮ ᐅᑎᓂᑫᐏ ᐋᐘᒋᑲᐣ ᓂᑮ ᓇᐘᓲᓀᐣ ᐁᑿ ᓂᑮ ᐊᑎ ᐸᐹᒥ ᐊᑖᐚᐣ ᐊᔭᐏᓇ᙮ ᐸᐯᔭᐦᑕᐠ ᓂᑮ ᔭᐦᑭᐍᐱᓀᐣ ᐅᑎᓂᑫᐏ ᐋᐘᒋᑲᐣ᙮ ᐊᔭᐏᓇ ᓂᑮ ᓈᑌᐣ᙮ ᓂᑮ ᐅᑎᓈᐤ ᐁ ᓰᐱᐦᑯᓯᐟ ᒥᑖᐢ᙮ ᓂᑮ ᐅᑎᓈᐘᐠ ᐁ ᑲᐢᑭᑌᓯᒋᐠ ᐊᓯᑲᓇᐠ ᐁᑿ ᒦᓇ ᐋᑎᐦᐟ ᐁ ᓰᐱᐦᑯᓯᒋᐠ᙮ ᓂᑮ ᐅᑎᓀᐣ ᐁ ᒥᐦᒁᐠ ᐸᐸᑯᐘᔮᐣ ᐁᑿ ᒥᐢᑯᑖᑲᕀ ᐁ ᓃᐹᒫᔮᑕᕽ᙮ ᒭᐦᒋ ᐁ ᐑ ᐅᑎᓇᑭᐠ ᑖᐱᐢᑳᑲᓇᐠ ᐁ ᐚᐱᐢᑭᓯᒋᐠ ᑳ ᐚᐸᒪᐠ ᐊᑖᐍᐏᑲᒥᐠ ᓯᒫᑲᓂᐢ ᐁ ᑳᐦ ᑮᒨᑖᐸᒥᐟ᙮ ᓂᐸᑭᑎᓈᐘᐠ ᑖᐱᐢᑳᑲᓇᐠ, ᓇᒨᔭ ᑲᑖᐨ ᓂᐑ ᐅᑎᓈᐘᐠ᙮ ᒦᒋᐏᓇ ᓂᑮ ᐊᑎ ᓈᑌᐣ᙮ ᐁᑯᑌ ᓂᑮ ᐃᓯ ᐱᒥᑎᓴᐦᐅᐠ ᐊᓇ ᐊᑖᐍᐏᑲᒥᐠ ᓯᒫᑲᓂᐢ᙮ ᑲᐯ ᓂᑮ ᐱᒥᑎᓴᐦᐅᐠ ᐊᐘ ᐊᑖᐍᐏᑲᒥᐠ ᓯᒫᑲᓂᐢ᙮ ᒥᐢᑕᐦᐃ ᒦᒋᐏᐣ ᓂᑮ ᐊᓱᐘᑖᐣ ᓂᑐᓂᑫᐏ ᐋᐘᒋᑲᓂᕽ᙮ ᐋᐦᒋ ᐱᑯ ᓂᑮ ᐱᒥᑎᓴᐦᐅᐠ ᐊᐘ ᐊᑖᐍᐏᑲᒥᐠ ᓯᒫᑲᓂᐢ᙮ ᓂᑮ ᐅᑎᓀᐣ ᐚᐘ, ᐊᐢᑭᑇᐘ, ᓇᓈᑐᕽ ᒦᓂᓴ, ᐁᑿ ᓃᐱᔭ᙮ ᓂᑮ ᐅᑎᓈᐘᐠ ᐲᓷᐦᑲᓯᑲᓇᐠ, ᐱᒋᒁᓴᐠ, ᒦᓇ ᑯᐦᑰᓯᐏᔨᐣ᙮ ᐋᐦᒋ ᐱᑯ ᓂᑮ ᐱᒥᑎᓴᐦᐅᐠ ᐊᐘ ᐊᑖᐍᐏᑲᒥᐠ ᓯᒫᑲᓂᐢ᙮ ᓂᑮ ᑭᓯᐚᐦᐃᐠ! ᓲᐢᒁᐨ ᐱᑯ ᑮᑿᕀ ᓂᑮ ᐊᑎ ᐊᓱᐘᑖᐣ ᓂᑐᓂᑫᐏ ᐋᐘᒋᑲᓂᕽ᙮ ᒣᑐᓂ ᐁ ᑮ ᐊᑎ ᓵᑲᐢᑭᓇᐦᑖᔮᐣ ᓂᑐᓂᑫᐏ ᐋᐘᒋᑲᐣ᙮ ᐁᑯᓯ ᓂᑮ ᓇᑲᑌᐣ ᐁᑯᑕ᙮ ᓇᒨᔭ ᑲᑖᐨ ᑮᑿᕀ ᓂᑮ ᐊᑖᐚᐣ ᐁᑯᑕ ᐅᐦᒋ᙮ ᓂᑮ ᐘᔭᐑᐣ ᐁᑿ ᓂᑮ ᐸᒥᐦᒋᑳᐣ ᑯᑕᑭᕽ ᐊᑖᐍᐏᑲᒥᑯᕽ ᐃᓯ᙮ ᒥᓯᐚᐨ ᒥᐦᒉᑎᓌ ᐊᑖᐍᐏᑲᒥᑿ᙮

When it was Saturday I went shopping. I wanted to buy clothes. I drove to the store. I got out of the car and entered the store. I selected a shopping cart and went shopping for clothes. I carefully pushed my shopping cart. I went to get clothes. I picked a pair of blue pants. I took black socks and some that were blue. I selected a red shirt and a coat that was purple. Just when I was going to select white scarves I saw a store detective sneaking a look at me. I put down the scarves, not bothering to load them. I headed for the food. The store detective followed me that way. This store detective was always following me. I loaded a lot of food into my shopping cart. Still, the store detective followed me. I selected eggs, potatoes, and lettuce. I selected bread, apples, and bacon. Still the store detective followed me. He made me angry! So I started to put in all sorts of stuff into my shopping cart. Eventually I filled up my shopping cart. In that way I left it there. I didn’t bother buying anything from there. I walked out of there and drove to another store. Anyway there are a lot of stores.

Question #1: tânispîhk kâ-kî-nitawi-papâmi-atâwêyân?
Question #2: tânitê kâ-kî-nitawi-papâmi-atâwêyân?
Question #3: tânisi kâ-itasinâsot mitâs kâ-wî-otinak?
Question #4: tânisi kâ-itasinâsocik asikanak kâ-wî-otinakik?
Question #5: tânisi kâ-itasinâstêk papakowayân kâ-wî-otinamân?
Question #6: tânisi kâ-itasinâstêk miskotâkay kâ-wî-otinamân?
Question #7: kêko mîciwin kâ-wî-otinamân?
Question #8: awîna kâ-pimitisahot?
Question #9: tânisi kâ-itôtamân?
Question #10: nikî-atâwân cî kîkway êkota ohci?