View all stories

A. kâ-mâmawinitohk - ᑳ ᒫᒪᐏᓂᑐᕽ - A gathering

Read the following story, then answer the questions.

ispîhk kâ‑kî‑aywêpiyân kiskinwahamâkosihk ohci nikî‑nitawi‑âh‑âtayôhkân nêtê mistasiniy‑sâkahikanihk. kî‑sâh‑saskaniyôwêw. kî‑mâh‑miyo‑kîsikâw.
mistahi kîkway nikî‑itôtênân. pîkwatahôpânihk nikî‑ohci‑kwâpikânân. wacaskosak
nikî‑tâpakwâtânânak. nikî‑osîhânânak êkwa nikî‑piminawasonân kotawânihk ta‑mowâyâhkik.
wâposwak mîna nikî‑tâpakwâtânânak êkwa nikî‑osîhânânak mâka mwêstas kâ‑wî‑mowâyâhkik. nikî‑pê‑kîwêhtahâwak.
nikî‑papâmohtânân sakâhk. kî‑timikoniw. kâ‑tipiskâk nikî‑âh‑âtayôhkânân. mistahi kî‑môcikan!

ᐃᐢᐲᕽ ᑳ ᑮ ᐊᔰᐱᔮᐣ ᑭᐢᑭᓌᐦᐊᒫᑯᓯᕽ ᐅᐦᒋ ᓂᑮ ᓂᑕᐏ ᐋᐦᐋᑕᔫᐦᑳᐣ ᓀᑌ ᒥᐢᑕᓯᓂᕀ ᓵᑲᐦᐃᑲᓂᕽ᙮ ᑮ ᓵᐦ ᓴᐢᑲᓂᔫᐍᐤ᙮ ᑮ ᒫᐦ ᒥᔪ ᑮᓯᑳᐤ᙮
ᒥᐢᑕᐦᐃ ᑮᑿᕀ ᓂᑮ ᐃᑑᑌᓈᐣ᙮ ᐲᑿᑕᐦᐆᐹᓂᕽ ᓂᑮ ᐅᐦᒋ ᒁᐱᑳᓈᐣ᙮ ᐘᒐᐢᑯᓴᐠ
ᓂᑮ ᑖᐸᒁᑖᓈᓇᐠ᙮ ᓂᑮ ᐅᓰᐦᐋᓈᓇᐠ ᐁᑿ ᓂᑮ ᐱᒥᓇᐘᓱᓈᐣ ᑯᑕᐚᓂᕽ
ᑕ ᒧᐚᔮᐦᑭᐠ᙮
ᐚᐳᔁᐠ ᒦᓇ ᓂᑮ ᑖᐸᒁᑖᓈᓇᐠ ᐁᑿ ᓂᑮ ᐅᓰᐦᐋᓈᓇᐠ ᒫᑲ ᒭᐢᑕᐢ ᑳ ᐑ ᒧᐚᔮᐦᑭᐠ᙮ ᓂᑮ ᐯ ᑮᐍᐦᑕᐦᐋᐘᐠ᙮
ᓂᑮ ᐸᐹᒧᐦᑖᓈᐣ ᓴᑳᕽ᙮ ᑮ ᑎᒥᑯᓂᐤ᙮ ᑳ ᑎᐱᐢᑳᐠ ᓂᑮ ᐋᐦᐋᑕᔫᐦᑳᓈᐣ᙮ ᒥᐢᑕᐦᐃ ᑮ ᒨᒋᑲᐣ!

When I rested from school I went to tell sacred stories at Big Stone Lake. There was a chinook wind blowing. There were good days.
We did a lot of things. We drew water from a hole in the ice. We snared muskrats. We prepared them for cooking over a campfire to eat them.
We also snared rabbits and prepared them but we are going to eat them later. I brought them home with me.
We hiked in the forest (bush). The snow was deep. At night we told sacred stories. It was a lot of fun!

If the question is in the 1st person singular, answer in the 2nd person singular.
If the question is in the 1P (1st person plural exclusive), form answer in the 2P (2nd person plural).
If the question is in the 3rd person (singular, plural, and obviative forms), then answer in the 3rd person.
Question #1: tânispîhk kâ-kî-nitawi-âh-âtayohkêyân?
Question #2: tânitê kâ-kî-nitawi-âh-âtayohkêyân?
Question #3: tânisi kâ-kî-isiwêpahk?
Question #4: tânisi kâ-kî-itôtamâhk?
Question #5: kîkwâyak kâ-kî-tâpwakwâtâyâhkik?
Question #6: nikî-mowânânak cî wacaskosak?
Question #7: nikî-mowânânak cî wâposwak?
Question #8: nikî-papâmohtânân cî sakâhk?
Question #9: tânispîhk kâ-kî-âh-âtayôhkêyâhk?
Question #10: kî-môcikan cî?