WELCOME TO THE STORYTELLER

Story Selection
A. kâ-mâmawinitohk - ᑳ ᒫᒪᐏᓂᑐᕽ - A gathering B. kâ-papâmi-atâwêhk - ᑳ ᐸᐹᒥ ᐊᑖᐍᕽ - A shopping trip C. Visit to the doctor D. kâ-mâmawinitohk 2 - A gathering 2 E. kâ-papâmi-atâwêhk 2 - ᑳ ᐸᐹᒥ ᐊᑖᐍᕽ - A Shopping Trip 2 F. kâ-papâmi-atâwêhk 3 - ᑳ ᐸᐹᒥ ᐊᑖᐍᕽ - A Shopping Trip 3 G. A Bike Ride H. A Gathering 4 I. U.S. Trip J. kistêyihtamowin - ᑭᐢᑌᔨᐦᑕᒧᐃᐧᐣ - Respect K. Protocol - ᑲ ᐃᐢᐱᑎᓯᕁ ᐃᓰᐦᒋᑫᐃᐧ - ka-ispitisihk isîhcikêwin L. Humility - ᑕᐸᐦᑌᔨᒥᓱᐃᐧᐣ - tapahtêyimisowin M. Sharing and Generosity - ᓂᑲᐧᑎᓯᐃᐧᐣ ᐁᑲᐧ ᒫᑎᓇᒫᑫᐃᐧᐣ - nikwatisiwin êkwa mâtinamâkêwin N. Faith - ᑖᐳᑫᔨᐦᑕᒧᐃᐧᐣ - tâpokêyihtamowin O. Kindness - ᑭᓭᐋᐧᑎᓯᐃᐧᐣ - kisêwâtisiwin P. Passing on teachings - âniskô-kiskinwahamâkêwin (y-dialect)